← Content: PreviousContent: Next →

[Verscheyden is het iaer ghedeylt in vier ghetijden]


Back to top ↑
Verscheyden is het iaer ghedeylt in vier ghetijden:
Een mēsch verscheydē ooc in kintsheyt en de ieught/
In manheyt van gelijck/ en ouderdom verheught/
In ’t gheē dat elc wel voeght en dat dē tijt mach lijdē:

D’onnoosle kind’ren slecht te ketlen wy vermijden/
En voor de mannen kloeck en d’oude/ die gheneught
Maer scheppē in ’tverstaen vā wijsheyt en vā deught
En is dit boecskē niet ghemaect tot hun verblijden:

Liefds wesen/ en sijn doen/ hoe hy de ieught regiert/
Wat mid’len hy gebruyckt daer hy’t al door bestiert/
Sijn wreetheyt/ passiē/ macht/ sijn dalē/en sijn rijsen

Sijn vuer/ druc/ en vreught/ sijn deught/ en stout bestaē/
Sijn vreed’en oock sijn strijdt de ieught wy biedē aē.
Elck dingh na tijdt en stondt te gheuen is te prijsen.

Back to top ↑

Facsimile Images

[(:)4r], LDF:

Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass