← Content: PreviousContent: Next →

In Emblemata Amatoria [...] Hugonis Grotii epigramma


Back to top ↑
In Emblemata Amatoria Othonis VænI
Hugonis Grotii epigramma

Questus Amor nondum sua respondere triumphis
Præmia, nec famæ quod satis acta sequi,
Mille per artificum spatiatus millia, legit
Ottonis doctas æs animare manus.
Ipse regit ferrum, vultus ipse imprimit æri,
Et gaudet duris durior ipse puer.
At lætus monimenta Dei victricia mundus
Accipit,& plaudit cladibus ecce suis.
Ecce Cupidineas omnis iam dextra tabellas,
Et Paphios lusus iam sinus omnis habet.
Præda puellarum iuuenes, iuuenumque puellæ,
Cernite quid valeant tela potentis heri.
At vos ite procul, tutò quibus ista videre
Spes erat, & pictus lædere nouit Amor. translationtranslation

Back to top ↑

Facsimile Images

[π2v], LEI:
[π2v], LDF:
[π2v], LIF:

Back to top ↑

Translations

Op de liefdesemblemen van Otho Vaenius, een epigram van Hugo Grotius.
Amor klaagde dat zijn beloningen nog niet overeenkwamen met zijn triomfen en dat zijn daden en zijn roem onvoldoende gelijke pas hielden. Daarom ging hij langs duizenden kunstenaars en koos de vaardige handen van Otho om het koper te bezielen. Hijzelf stuurt de ijzeren burijn, hijzelf drukt de figuren in het koper en de jongen is blij dat hij harder is dan de harde metalen. Maar de wereld ontvangt met vreugde de zegevierende monumenten van de God en zie, ontvangt zijn nederlaag met applaus. Zie, de afbeeldingen van Cupido zijn al in ieders hand, en het spel van Venus ligt al op ieders schoot. Jongens die een prooi zijn voor meisjes en meisjes die een prooi zijn voor jongens, leer hieruit de kracht van de pijlen van de machtige meester. Jullie die verwachtten dat jeze veilig [onaangedaan] kon bekijken, scheer je weg, want zelfs wanneer hij slechts afgebeeld is kan Amor je raken.

On the Love-Emblems of Otho Vaenius, an epigram by Hugo Grotius
Amor complained that his rewards were not yet in accordance with his triumphs and that his fame was not in accordance with his achievements. Therefor he visited thousands of artisans and chose the skilled hands of Otho to inspire the copper. He himself controls the iron, he himself impresses his face into the copper and the boy is pleased to be more rigid than the rigid metals. The world is happy to receive the victorious monuments of the God and, look, applaudes its own defeat. Look, the pictures of Love are now in everybody's hands and the games of Venus are now on everybody's laps. Young boys, pray for the girls and girls, pray for the boys, learn from this the power of the arrows of the mighty lord. But you, go away, who hoped to see these unaffected, for Amor can hurt you even when he is only depicted.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass