← Content: PreviousContent: Next →

Finis amoris ut duo unum fiant [59]


v161559pict

Back to top ↑
FINIS AMORIS VT DVO VNVM FIANT.translationtranslation
Ioan.17
Pro omnibus rogo, qui in me credituri sunt, vt in me
vnum sint; sicut ego in te Pater, & tu in me vnum su-
mus.translationtranslation[Bible, John 17:20]

August. in meditat.
Da mihi te Deus meus, redde mihi te. Te enim a-
mo, & si parum est, amorem validiùs non possum me-
tiri, vt sciam quantum desit mihi amoris ad id quod
satis est, vt currat vita mea in amplexus tuostranslationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 13/8/9/32/848]

Bonauent.
Ratio quare charitas excellentior sit alijs, est quia
maximè efficit nos Deiformes, ratione conformis vnio -
nis. quoniam sicut pater & filius nectuntur nexu amo-
ris & vniuntur: sic homo per charitatem adhærendo
Deo efficitur vnus spiritus.translationtranslation

La verdadera amistad
Tiene por mas perfecçion
Dos cuerpos y vn coraçon. translation

Het wterst’ eynde al waer na tracht
De suyuer ziel met haer begheeren,
Dats niet het gheen de weerelt acht,
Om alles hier te sien vermeeren,
Maer met haer lief te werden een:
Want ware liefde doet verandren
Twee zielen t’samen in het gheen
Dat sy beminnen met malkandren.

Le but que cherchent & que tiennent
Les espritz vrayement amoureus,
Est que tous deux en vn deuiennent,
Et que chacun deuienne deux,
Donc aimons Dieu, puis qu’il nous aime,
Et qu’à luy pouuons nous vnir,
Puis (di-ie) que nostre esprit mesme
(En l’aimant) Dieu veut deuenir. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Het doel van de liefde is dat twee één worden.
The end of love is that two become one
Ik bid voor allen, die in mij zullen geloven, opdat zij in Mij één zijn, zoals Ik in U, Vader, en U in Mij één zijn.
For all those who will believe in me, I pray that they are one in me, just as we are one, I in You, Father, and You in me.
Geef u aan mij, mijn God, geef u aan mij weer! Zie, ik heb u lief, en doe ik het te weinig, dan [...] kan ik mijn liefde niet krachtiger meten en dus niet weten, hoeveel liefde mij nog ontbreekt totdat er genoeg is, zodat mijn leven in uw armen snelt.
Give yourself to me, my God, give yourself back to me. It is You I love, and though it be too little, I cannot mete out my love in a stronger way, so as to know how much love I lack to be sufficient for my life to enter Your embrace.
De reden waarom liefde verhevener is dan iets anders, is dat bij uitstek zij ons God gelijk maakt op de manier van eenvormige eenheid. Want zoals een vader en een zoon verbonden en verenigd worden in een band van liefde, zo wordt de mens door zich in liefde aan God vast te klampen één met Hem.
The reason why love is more excellent than the others is that it more than anything else makes us godlike, by reason of conforming union, because just as the Father and the Son are joined by the bond of love and are unified, so man by clinging through love to God is made into one spirit.
De ware vriendschap heeft als hoogste vervolmaking twee lichamen en één hart.
Het doel dat zielen die waarachtig liefhebben zoeken en waaraan ze vasthouden is dat twee één worden en dat ieder twee wordt. Daarom hebben wij God lief, omdat Hij ons liefheeft en opdat wij ons kunnen verenigen met Hem, en dat (zeg ik) onze ziel zelf, door Hem lief te hebben, God wil worden.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

Terminus in the shape of the human soul and sacred love with arms around each other's shoulders