← Content: PreviousContent: Next →

Virtus character amoris [14]


v161514pict

Back to top ↑
VIRTVS CHARACTER AMORIS.translationtranslation
Col.3
Omne quodcunque facitis in verbo & in opere,
omnia in nomine Domini nostri Iesu Christi facite.translationtranslation[Bible, Colossians 3:17]

August. & habetur 24.q.I.Vbi
Vbi Amor non est, non potest esse iustitia. Mani-
festandus enim est Amor per opera.translationtranslation[Gratianus, Decretum, l1/l2/l3/l4/plv/plp/plcb-plce. 2/24/1/29/187/1279/A-B]

Iohann. 14
Si quis diligit me, sermonem meum seruabit.translationtranslation[Bible, John 14:23]

[No source given]
Probatio ergo dilectionis, exhibitio est operis.translationtranslation

Ibid.
Qui habet mandata mea & seruat ea, ille est qui
diligit me.translationtranslation[Bible, John 14:21]

Gregor.lib.7.Moral.
Verè Deum diligimus, si mandata eius custodi-
mus, si nos à nostris voluptatibus coarctamus: nam
qui adhuc per illicita desideria diffluit, profecto Deum
non amat, quia ei in sua voluntate contradicit.translationtranslation[Gregorius, Homiliae, bk/l2/plv/plp/plc. 2/30/76/1220/C]

Del vino de Amor diuino,
A cuya taberna llamo,
Las virtudes son el ramo. translation

Waer deur wert liefde meest bekent?
Waer deur sal meest de ziel doen blijcken
Te sijn vol ware liefd’ gheprent?
Om van Godt nimmermeer te wijcken,
t’Sal sijn door wercken deuchdelijck,
Altijdt ghetrou, ghereet, & vaerdich,
Die maer alleen sijn liefdes blijck,
Of hy is goet, oprecht, en waerdich.

Quand nous aymons, on nous voit estre
De bonnes œuures reuestuz
Et l’Amour ne se faict paroistre
Que par la suitte des vertuz.
Où n’est Amour, là n’est iustice,
Et là la pieté n’a lieu;
Car la vertu seule est l’indice
Du zele qu’auons enuers Dieu. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Deugd is het kenmerk van de liefde.
Virtue is the hallmark of love
En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Whatever you do in word and deed, do that all in name of Our Lord Jesus Christ.
Waar geen liefde is, kan geen rechtvaardigheid zijn. Liefde moet immers in werken getoond worden.
Where love is not, justice cannot be. For love has to be made manifest in deeds.ready
Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren.
Whoever loves me shall hold on to/preserve what I say.
Het bewijs van de liefde is dus het tonen van goede werken.
The proof of love is to show it in deeds.
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die mij liefheeft.
He who has my commands and preserves them, he is the one who loves me.
We hebben God waarlijk lief, als we zijn geboden bewaren, als we ons van onze genietingen onthouden; want wie nog zwelgt in verboden [ongeoorloofde] verlangens heeft God niet echt lief, omdat hij zich tegen Hem verzet in zijn begeerte.
We truly love God, if we keep close watch over his commands, if we restrict ourselves in our pleasures. For he who still dissolves / swoons / comes apart because of his illicit desires indeed does not love God, because he contradicts Him in what he himself wishes.
De goede werken zijn ranken van de wijnstok van de goddelijke Liefde in wier herberg ik binnentreed.
Wanneer wij liefhebben ziet men dat wij bekleed zijn met goede werken en de Liefde toont zich niet anders dan door de gevolgen van zijn deugden. Waar geen Liefde is, daar is geen rechtvaardigheid en daar heeft het geloof geen plaats; want de deugd is het enige bewijs van de geloofsijver die wij jegens God hebben.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

Sacred love points at an open book, the human soul is carrying attributes of virtues: a mirror, a bridle and a pair of scales