← Content: PreviousContent: Next →

Privilegie


Back to top ↑
Privilegie.
De Staten Generael der vereenichde Nederlanden hebben ge-
consenteert ende geaccordeert, consenteren ende accorderen
mits desen, dat Wilhem Iansz. Boeck-vercooper tot Amstelredam
voor den tijt van vijf jaren naestcomende alleene inde vereenich-
de Provintien sal mogen drucken, doen drucken, ende uytgeven se-
ker Boeck geintituleert Danielis Heinsij Nederduytsche Poëmata, by een-
vergadert door Petrum Scriverium
. Verbiedende alle ende een yege-
lijck Ingesetenen van dese Landen 'tvoorsz. Boeck int geheel, ofte
ten deele, int groot, ofte cleyne, in eenige spraecke, binnen de voorsz
tijt van vijf jaren na te drucken ende uyt te gevē, oft elders nagedruct
inde vereenichde Provintien te brengen om te vercoopen, sonder
consent vanden voorsz. Willem Iansz. Opte verbeurte vande voors.
nagedructe exemplaren, ende daerenboven inde somme van &c.
Gedaen ter vergaderinge vande Hoogh-gemelte Heeren Staten
Generael. In s' Graven-Hage den xxviij Octobris MDCXV.


A.v. Matenesse vidit.
Ter ordonnantie vande Hoogh-gemelte Heeren
Staten Generael
Aersens.


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary