← Content: PreviousContent: Next →

Amissa libertate laetior. [13]


beeld013

Back to top ↑
[blanco]
Bly, door slaverny.
Soo lang ic was mijns selfs, en mocht rontsom gaen sweven,
Soo lang heb ick gheleyt een stil en droevich leven:
Maer sedert dat ick ben gheraeckt in liefdes dwanck,
Ontbont haer eerst mijn tong, en maeckte bly ghesanck.
Nu ben ick bly van gheest; en schoon ick stae ghesloten,
Ten heeft my noyt verveelt, gheen tijt heeft my verdroten.
O soete slaverny! o aenghenaem ghewelt!
Het doet den Minnaer goet, dat ander luyden quelt.
[blanco]
Dwanck leert sanck.
De papegay en sou van menschen tael niet weten,
Noch, uyt eens princen hant, de lecker beetjens eten,
Oock niet het vorst'lijck hof en hoogh-verwelfde sael
Verheugen door haer sanck, doen clincken door haer tael,
Indien sy waer altijt int woeste wout ghebleven,
En hadd' aldaer gheleyt, een vry, maer beestich, leven.
Die met een hoogh ghemoet souckt eer, en tracht na staet,
Begeve sick in dwanck, en wulpsche vryheyt laet.
[blanco]
ROM. 6. 20. 22.
Dienst-knecht der gherechticheyt is vry van sonde.
Als ick int woeste wout hier voormaels sat verborghen,
Het drillen van een blat bracht my in duysent sorghen;
En schoon mijn wilden loop was vry en onbepaelt,
Noch schroomd' ick hier of daer te werden achter-haelt.
Nu ben ick, soo het schijnt, en soo ghy meynt, ghevanghen;
Maer neen, het gaet my wel; 'ken heb niet eens verlanghen
Te worden dat ick was, mijn gheest is nu recht bly,
Die sich ghevanghen gheeft aen God, is dan eerst vry.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass