← Content: PreviousContent: Next →

Fit spolians spolium. [11]


beeld011

Back to top ↑
[blanco]
Die steelt, die queelt.
Ick vont onlanx mijn Lief int groene sitten slapen,
Ick sagh haer rooden mont, ick bleefer op staen gapen:
Dies creegh ick stelens lust, o selsaem dievery!
Ick stal van haer een kus, sy stal een hart van my.
Als t'muysken raeckt aen t'speck, het eet met groot verlangen,
Het vat, en t'wert ghevat; het vangt en t'wert gevanghen:
Wat vreemder streeck is dit! wat rancken can mijn Lief!
Sy sit gherust en slaept, en noch besteelts' een dief.
[blanco]
Naer langhe loopen, moetment becoopen.
Wel eer, och-arm! wel eer ginck ick al waert my luste,
Ick rees, ick daeld', ic clam, int woelen was mijn ruste;
Mijn 't huys was over al: want holen had' ick veel,
Ick pluckte rijp, en groen, ick mochte graen en meel.
Ten laetsten, als ick hier dit lieflijck aes sach hanghen,
Quam icker lecken aen, en strax was ick ghevanghen;
Hier sitt' ick nu en kijck, en spou van spijt mijn gal:
De muys die langhe loopt, raeckt eyntlijck inde val.
[blanco]
Op eene stont, Comt straff, en sond'.
Soo haest als maer de Rat het Speck heeft aen-ghegrepen,
Soo haest sluyt oock de Val, daer staet de Rat benepen:
Al heeftet snoode beest den roof al in den beck,
Het sluyten van de Val beneemt de smaeck vant speck.
T'is niet ghenoech gheseyt, dat straf volght na de sonde,
Want wie wat quaets begaet, strax en ten selven stonde,
Dien eyghen ooghenblick, dat hy de boosheyt doet,
Crijght, een gheduerich Grief, een knaghende ghemoet.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


    Back to top ↑

    Sources and parallels    Back to top ↑

    Iconclass