← Content: PreviousContent: Next →

Amor elegantiae pater. [51]


beeld051

Back to top ↑
[blanco]
Lieven doet leven.
Ick lagh als doot int graf, ick was als sonder leven,
Eer my u Soon en Son, o Venus, hadd' ghenaeckt:
Sijn vleughels gaf u Soon, u Son gaf my het leven;
Dies ben ick van een romp, een levent dier ghemaeckt.
Ick, die maer was een slouf, ben gheestich op-ghestreken,
Ick, die int duyster lagh, vliegh staegh ontrent het licht,
Ick, die croop, als een worm, hoe ben ick op-ghesteken?
Siet! wat al wonders doet een lodderlijck ghesicht.
[blanco]
Coomt niet tot yet, 't is elcx verdriet.
Soo haest de risp heeft af-geleyt haer swarte vellen,
Vlieght door geheel het huys, en gaet de menschen quellen,
Coomt ongenoot te gast, en om de lichten swerft,
Gaet nestelen in 't bont, en menich cleet bederft.
Als eenich slecht gesel tot eeren wert verheven,
Strax steect hy 't hooft om hoogh: elck dient voor hem te beven,
En denct niet wie hy was; maer steygert in de lucht,
Een die van cleyn, wert groot, maeckt sick te seer geducht.
[blanco]
OPENB. 21. 5.
Siet! ick maecket al nieu.
Een romp, gheen dier ghelijck, een maecksel sonder wesen,
Is aen het hoogh ghebou des hemels nu gheresen,
Met vleughels wit verciert, en siet van boven of,
Hoe dat den aertschen mensch hier leyt en wroet int stof.
Siet wat verandering! die Christi naem wil draghen,
Moet sijn verdorven aert gheheel en al verjaghen,
En werden soo vernieut, herschapen, en herbout,
Dat hy van d'eerste romp of ramp gansch niet en hout.

.b OP T'SELVE BEELT, EEN ANDEREN SIN. DANIEL. 12. 2.
Die onder der aerden ligghen en slapen sullen opwaken.
Als ons beschijnen sal dien grooten dagh des Heeren,
Den boosen vol van straf, den goeden vol van eeren,
Den vromen, die nu leyt int graf doot uyt-ghestreckt,
Sal van sijn diepen slaep dan werden op-gheweckt;
Hy die maer was een worm in dit ellendich leven,
Sal werden van der aerd' ten hemel op-gheheven,
Een wit cleet sonder vleck hem die daer henen lagh,
Sal werden aen-ghedaen. Wel coomt ghewenschten dagh.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


    Back to top ↑

    Sources and parallels    Back to top ↑

    Iconclass