← Content: PreviousContent: Next →

Fugat, non capit. [29]


beeld029

Back to top ↑
[blanco]
Hy jaeght, maer laes! verjaeght.
Gheen voordeel cond' ick oyt op Roosemont gewinnen,
Tot dat een loomen bloet haer eens bestont te minnen:
Al wast haer teghen 't hart, men wout haer raden aen;
Maer sy vloot uytte weegh, als Iorden quam ter baen.
Doen wast den rechten tijt, om op mijn stuck te letten,
'tWilt dat een ander jough, quam sick ontrent my setten.
En vreest niet, of een Cluts schoon naer u lief verlangt,
Een plompaert is een fret; hy jaeght, een ander vangt.
[blanco]
Souckers van kunsten, vinders des bedelsacx.
Als 't fret 't verborghen wilt gehaelt heeft uytter eerden,
Een die'r niet toe en doet, gaet het conijn aenveerden.
Den Alchymist ('tis waer) heeft ons veel goets ontdeckt,
Maer wie van hen wort rijck, van 't voordeel dat hy treckt?
Hy blaest, en raest altijt, doch sijn bestoven keuken,
Al roocktse dach en nacht, gheeft niet dan vijse reuken:
Den man verstooct sijn brouck, het wijf verblaest haer keurs,
Een ander heeft het nut, en hy de leghe beurs.
[blanco]
PSALM 39. 7.
Sy vergaderen ende en weten niet wie het crijghen sal.
Wat lust den armen mensch, met handen en met voeten,
Hier in dit aerden hol, ghelijck een mol, te wroeten?
Wat heeft hy doch, voor al zijn sweet, meer als t'furet?
Een ander eet het wilt, en hy crijcht nau een sleth
Eens af-ghesleten doucx, om mé te zijn begraven,
Dat is den gantschen loon voor al zijn anxtich slaven.
Wel aen, t'is lanck genoech ghewroet, hef op u hooft,
En spoort na wilt, waer van ghy noyt cont zijn berooft.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature
    Back to top ↑

    Iconclass