← Content: PreviousContent: Next →

Amica amanti anima. [40]


beeld040

Back to top ↑
[blanco]
U gunst, mijn leven.
Ghy broet een hinnen ey, en crijght daer van een kiecken,
En segt, o seldsaem dinck! dat doot was, roert sijn wiecken,
Dunckt u dit wonder zijn? lief, doet my sulcke gunst,
Ghy sult van stonden aen vernemen meerder cunst.
'tGedenckt my, doen ghy laest maer een-mael op my lachte,
Wat gheest daer jough en slough mijn aders, mijn ghedachte.
Ick ben, siet daer! een block, een bloet die niet en can,
Maer went u gunst tot my, siet daer! ick werd' een man.
[blanco]
Uit de reden, kent de zeden.
U dochter, soo ghy segt, neemt dikwils haer ghenuchte
In eyers uyt te broen, en seyt dan, voor een cluchte,
Siet vader, dit's mijn kint, hier ben ick moeder van:
Ghy vraeght wat dit beduyt; u dochter wil een man.
Let vry wel op dat broen , denckt om dat moeder noemen ,
Het een' is enckel hitt', het ander is verbloemen
Van, ick en weet wat, lust. Wel, hout u dochter uyt,
Off seker 't wert een vrou, oock eerse wert de bruyt.
[blanco]
1 CORINTH. 7. 9.
Beter ghemant, als ghebrant.
Ghy broet sy-wormen uyt, en eyers van u hinnen
In uwen wermen schoot (wat mooghdy doch beginnen?)
Noch hebdy soo veel op met dat ghy hebt ghebroet,
Dat ghy van't hinnen-jonck u moeder noemen doet.
Ey, ketelt u doch niet met dees ghemaeckte grillen;
T'is beter metter daet des jonckheyts brant te stillen,
Door huywelijckschen plicht. Els t'waer u minder schant
Int openbaer ghetrout, als heymelijck ghebrant.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature    Back to top ↑

    References, across this site, to this page:


    Back to top ↑

    Iconclass