← Content: PreviousContent: Next →

Inter manum et mentum. [31]


beeld031

Back to top ↑
[blanco]
Tusschen hant en tant Raect veel te schand.
Ent , van mijn sin en min, hoe lang heb ick geswommen!
Om entlijck tot een ent van mijn verdriet te commen.
Nu sie ick dat ick wensch, en bender by terstont,
Mijn adem blaester aen, sy speelt my voor de mont.
Ey! noch een streeck s'is mijn: ick reyk', ick blas', ick hijghe,
Ick happ', ick grijp', ick vatt', ey! 't schijnt dat ickse crijghe:
En siet! noch glipse wegh, dies 't hart, eylaes! my berst.
Doen ick was alder-naest, doen was ick alder-verst.
[blanco]
Ydele hoop, wakenden droom.
Het wilt-braet dat ick jaech, vervolg' ick met verlanghen,
En dencke staech, daer med', daer med' heb ickt gevangen,
Daer med', daer med' ist mijn: ick sie't als voor my staen;
Ick hygh', ick happ', ick hoop', ich hebbet, 'tis ghedaen.
Dit dunckt my telcken weer, maer, alst coomt op het grijpen,
Dan ist een hant vol wints, dan zijnt al leure-pijpen:
'K siet nu, 'k heb te vergheefs, mijn tijt, mijn goet, verquist,
Ick meynd', ick haddet Al, maer siet! 'tis al-ghemist.
[blanco]
ROM. 7. 24.
Ick ellendich mensche! wie sal my verlossen van dit lichaem des doots? Ick dancke God door Jesum Christum.
Ick was, och-arm! belaen met grooten angst der zielen,
De hel gaept' achter my, de doot was op mijn hielen;
Des afgronts open keel gaf my vertreck noch wijck,
Mijn adem was ten end', ick scheen een levent lijck.
Maer siet, als ick besweeck, doen wert my cracht ghegeven,
Als ick lagh in de doot, doen quam ick eerst in t'leven;
In mijnen diepsten noot, gheraeckt' ick uyt ghequel,
Den wegh ten hemel-waerts, lyt dichte by der hel.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature    Back to top ↑

    References, across this site, to this page:


    Back to top ↑

    Iconclass