← Content: PreviousContent: Next →

Zie mens, waar gy aan schuldig zyt [46]


ho1709046pict

Back to top ↑
XLVI.
Zie mens, waar gy aan schuldig zyt.

Attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.

Pleure belle ame au souuenir
De l'Amour que tu fis mourir.

De Liefde overwind de Doot.

Let op, en ziet, of ergens pyn myne smarte gelyk is.

XLVI. GEZANG.
Wyze: 'K was liever Harder in het Veld.
JA stort uw volle borst vry uyt, bis
O Ziel, en houd niet op van weenen, bis
Voor dat gy deze traanbron sluyt, bis
Door u met Gode te vereenen. bis
Door 't kwaad, daar gy aan schuldig zyt,
Raakt gy uw Heyl (de Liefde) kwyt.
Zyn levens zon legt uitgeschenen,
Zyn levens ....
Waar kan grooter pyn
Op aarde, als deze zyn.
Waar kan ....
Op aarde ....

Uw boosheit die den Hemel tergt,
Die 't Eewig heyl u wouw doen erven,
Heeft God dit offer afgevergt,
Om uw Verlossing ree te sterven.

O Liefde! uit 's Hemels troon gedaalt,
Heeft uwe dood de schuld betaalt,
De bloedschuld, die ons moest bederven! ://:
Ach! wat offerhand ://:
Verzoend dit Liefdepand? ://:

Wie zal voor ons ten stryde gaan,
Indien wy dus de Liefde dooden,
Genegen voor ons in te staan,
Daar Gods verzoening is van nooden?
Hy, die zoo kuis, en onbevlekt,
Het vuyl van onze zonden dekt,
Bedreven tegen Gods geboden, ://:
Legt die hier nu dood?
Wie helpt ons uit den noot. ://:

De Liefde al weer; indien zyn smart,
En dood, ô ziel u raakt ten leste,
Hy geeft zyn ingewand en hart,
Om u behoudenis ten beste.
Door 't storten van zyn dierbaar bloed,
Wast hy de zonde uit uw gemoed.
Dit was de heylbron die hy veste; ://:
Toen zyn Liefdevlam,
Uw nood te hulpe kwam.


Held Naman kon in de Jordaan,
De smet zoo schoon van 't lyf niet wassen,
Als ons de bloedstroom heeft gedaan,
Van Jesus ware Liefdeplassen.
Dorst gy, ô Ziel! na 't Eewig goed,
Baad u in dees genadevloed,
Nog Hel, nog Dood zal u verrassen ://:
Schoone Heylfonteyn ://:
Ach! maak ons eenmaal reyn. ://:

Betreur uw misbedryf ô Ziel! dat bragt te snood,
De Liefde (in Jesus uw verlosser) aan haar dood.

TOEPASSING.
ZIe hier O mens! uw reukeloos bestaan,
De vrugt van Gods geboden te overtreden:
Zie IESUS uw Verlosser hier eens aan,
En wat zyn Liefde om u al heeft geleden.
Werp zyne dood den Jood niet op het lyf,
Gy draagt de schult van zyne bittre wonden.
Hy boet aldus uw schendig misbedryf:
Zyn Kruisdood is 't zoenoffer uwer zonden.
Wat wonder is de Liefde om hoog verhuist,
Zy is om laag verstooten, en gekruist.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   The soul shows the dead Christ, lying in front of a cave on a sarcophagus

   Back to top ↑

   Comments

   commentary