← Content: PreviousContent: Next →

De Heer is naby alle, die hem aanroepen [37]


ho1709037pict

Back to top ↑
XXXVII.
De Heer is naby alle, die hem aanroepen.

Cōuertimini ad Dum Deum vestrum: quia benignus et misericors
est, patiens, et multæ misericordiæ, et præstabilis super malitia.


Retourne a Dieu; reuiens d'ormais
Car il vaut myeux tard que iammais.

Gods Liefde nood ter zaligheit.

Bekeert u tot den Heere uwen God: want hy is genadig, ende
Barmhartig, langmoedig, groot van goedertierent-
heit, en berouw hebbende over het kwade.


XXXVII. GEZANG.
Na de Wyze van het bekende Muzykstuk
Non, non, tu n'aima jamais rien insensible Bergêre &c.

NEen, neen: gy zult'er my dog niet henen mé leyden. bis
Neen, neen: my boeid geen helsen band, bis
Myn hulp is by der hand. bis
Beter laat als nimmer gescheyden,
Gods Liefde ontsteekt myn brand:
Zyn Engel tussen beyden,
Jaagt u af met schand.
Neen, neen, gy zult'er my dog niet henen mé leyden.
Neen, neen, my houd geen helsen band.
Myn hulp is by der hand.

Neen, hoe dat gy dreygt, en nog waand, dat gy zult triomfeeren.
Ik schuw de roe van 't hels verdriet:

O slang! gy wind my niet.
Neen te lieflyk roept ons de Heere:
Ik eer zyn hoog gebied.
Tot hem wil ik my keeren,
Die myn lyden ziet.
Neen, hoe dat gy dreygt, en nog waand dat gy zult triomfeeren.
Ik ken de plaag van uw verdriet,
O Slang gy wind my niet.

Neen, neen, uit Gods roede, en zyn kruis hier op aard, ryst ons leven.
Neen, neen, wie hier ook tegens woed
Ik oog op 't hoogste goed.
'T Lam Gods, dat uw magt heeft verdreven
O plaag van 't stil gemoed!
Is zelf hier door verheven,
Ik volg op dien voet
Neen, neen, uit Gods roede, en zyn kruis hier op aard, ryst ons leven.
Neen, neen, wie hier ook tegens woed
Ik oog op 't hoogste Goed.

Zie op het Lam, het zal u redden onvermoeit,
Hoe fel de vyand met der zonden band u boeid.

TOEPASSING.
VRees niet, O Kristezielenschaar!
Al drukt op aarde uw Kruis en Lyden:
De alziende neemt uw zugten waar,
Als u de duivel komt bestryden.
Genaak tot God, en hy zal weer,
Roept gy hem aan, tot u genaken.
Waarom, waand gy, kwam Iesus neer,
Als om u eewig vry te maken.
Gy blyft van Satans list gered,
Zoo gy volhard in het gebed.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   While a devil holds the sinner by a rope, St. John the Baptist points to the Lamb of God, God the Father speaks from heaven and an angel holds his hand above the sinner's head

   Back to top ↑

   Comments

   commentary