← Content: PreviousContent: Next →

Tsamen sprake, van een Ionghe Dochter ende de Goddin Venus.


Back to top ↑
Tsamen sprake, van een Ionghe Dochter
ende de Goddin Venus.

Ionghe Dochter. SEght my Goddine // Meestersse van minne // Venus excellent:
Hoe komt dat ic ly // door Liefde vry // zoo grooten torment?
Venus. Om dat ghy mint // eer ghy verzint. Dochter. Hoe soud'ic verzinnen // 'tHerte van binnen // is my doorwont /
Met Cupidos stralen // die my doen dwalen // tot aller stont.
Venus. En wilt Cupidos stralen niet vresen /
Hy en wont niemant / hy en wilt ghewont wesen.
Dochter. Seght my dan Meestersse hooch ghepresen /
Hoe zal ick dan Liefde draghen sonder verdriet.
Venus. Veel suldy segghen en meynens niet. Dochter. Eylacy wilt my arm Schaep niet bedrieghen /
My dunckt een Ionghe Dochter en behoort niet te lieghen:
Maer veel eer met syn Liefken in goeder trouwen te hanteren.
Venus. Ten is gheen lieghen // 'tis cortoyseren. Dochter. Hoe zal ic myn Lief houden in stadigher minnen? Venus. Dat ghy hem altijt doet zijn zinnen /
En nimmermeer te vergheefs voorby laet gaen /
Dat zal de Liefde alder vast doen staen.
Dochter. Seght my van waer komt de maniere /
Dat de Ionghmans na haren playsiere /
Haer Liefkens soecken t'aller tijt /
Daer wy Meyskens vry suyvere Diere /
Dickwils moeten wachten met grooten dangiere /
Tot dat wy dickwils worden ghevrijt?
Venus. Ghelijck ghy Dochterkens jent // altijdt bent // seer excellent /
Zoo sydy in Liefde oock vehement.
Soudy dan vrijen na u eyghen begheren /
Ghy soud' de Ionghmans te seer travailleren.
Dochter. Wie isser dan meest vermaeckt door u hanteren /
Een Ionghe Dochter oft een Ionghman?
Venus. Een Ionghe Dochter veel meren.
Ick macht wel segghen / ick weet daer van.
Dochter. Die Materie is te doncker voor myn verstant /
Seght my waer door wort reyn Liefde bekant?


Venus. Door suchten // door duchten / door treuren / door lijden /
Door hopen / verlanghen / door Vechten en Strijden.
Dochter. Is de Liefde dan vol verdriet /
Zoo waert beter / dat ic d'Liefde varen liet.
Venus. Neen seght dat niet /
Dat suchten // dat duchten / is Medecijn /
Dat treuren / dat lijden / gheschiet sonder pijn /
Dat hopen / verlanghen / zijn dinghen van weerden /
Dat Vechten / dat Strijden / gheschiet sonder Sweerden.
Dochter. Ick dancke u Goddinne // seer sacht van zinne
Wilt u niet offendeeren // dat ick u quelle /
Met dit gheschelle /
Dat doe ick / om van u te leeren.
Venus. Dochter vraecht vry // tusschen u en my
Ick zal u antwoort gheven /
Want ick ben van Herten bly /
Dat myn Kinderen in Liefden leven.
Dochter. Wat is in Liefde het beste gherijf? Venus. Met Eeren / Lieffelijcke tijt verdrijf. Dochter. Wat ist dat wy Ionghe Dochters meest behoeven? Venus. De Ionghe Vrijers haest te gheloeven. Dochter. Waerom willen wy Dochters de Vrijers behaghen? Venus. Om jemant te krijghen diet u soude vraghen. Dochter. Waerom ist dat een Ionghman / in Liefde bevanghen /
Dol en achter Straten met groot verlanghen
Syn Liefken alle laghen leyt?
Venus. Om haer zoo langhe te dienen / tot datse Ia seyt. Dochter. Hoe zal ick weten oft ic van Herten wort bemint? Venus. Aent ghestadich aenhouden sonder int. Dochter. Wat is de Minnaers meeste pijn? Venus. Liefde te hebben en absent te zijn. Dochter. Seght my Goddinne vol Couragie /
Wat is ter Werelt de meeste vreucht /
Die een Ionghe Dochter heyt?
Venus. Dat sult ghy weten schoon Personagie /
Als ghy u Maechdom hebt afgheleyt.
Dochter. Hoe langhe behooren alle Dochters Maecht // te zijn?

Venus. Tot dat sy om haren Maechdom ghevracht // zijn Dochter. Die ons dat vraechden / souden wijt consenteren?
Ick ben ghevraecht / doen was ick een Dochter van Eeren /
Maer ick sy / Godt danck / niet zoo rebel.
Venus. Vraechdement u dickwils ghy dedet wel. Dochter. Hola / hola Venus ghy zijt geabuseert /
Tis tijt dat ick van u schey.
Ick danck u / van dat ghy my hebt gheleert /
Adieu tot een ander Iaer in de Mey.
FINIS.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   commentary