← Content: PreviousContent: Next →

Concentu vario mentesque auresque fruuntur [4]


nj1617004pict

Back to top ↑
'tGhesanck en Snaren-spel
Betaemt der Liefden wel.

WY hooren alle Iaer, in de Lente Blomdrachtich.
Het schoon Ghepluymde Volc, bedrijven vvonder vreucht,
Door het soet ghesangh, vvant't invvendich verheucht,
Loct elck Voghel syn Paer, int lof, door Liefden krachtich.

De verstandighe Mensch, de Mensch, die Godt Almachtich
Heeft ghemaect, na syn Beelt, oeffent oock dese deucht,
Om te vvinnen 'tghemoet, van een Blommighe jeucht,
Ia 'tVrouken ghebruyct steedts daer toe haer Keelken sachtich.

Ten is voorvvaer niet vreemt, datmen verholen leet
'tWelckmen hem schaemt, plat vvt, aen elck een, topenbaren,
Door een Liedeken soet, doet verstaen, aen diet vveet.

Sulcx is der Liefden les, vvant al staet u ghereet
Den soeten loon tontvaen, der ghetrouwer Minnaren,
Doch alst verborghen is, sult ghy te beter varen.

Le cœur qui Chante,
Son feu evante.


Concentu vario mentesque auresque fruuntur,
Quas rapit ad Musas melle refertus amor.
Gratus is est, blanda qui carmina voce susurrat,
Atque simul cythara dulcia plectra mouet.

Crispin de Pass inuent. excudit.

REFEREYN.
LAet ons vreucht,, en gheneucht,, hanteren,, gaen
Ist dat ghy meucht,, laet fantaseren,, staen,
Wilt van Herten altijt vrolijck wesen,
Vry sonder vresen:
Het is nu tijt om in vreucht te triumpheren,, plaen
Dus vvilt alle svvaricheyt van u keren,, saen
Zoo meucht ghy van alle qualen ghenesen,
Door jolijt ghepresen.
Want wt een vrolijck Hert, komt ghesontheyt gheresen,
Maer wt treuren spruyt melancolyen.
Ey laet ons ontspannen der vreuchden pesen
En solaes hanteren in desen tyen
Elck vvil hem nu in den Gheest verblyen
Op datter treuren van ons vvert verdreven,, loet
Want een vrolijck Hert den Mensch langh leven,, doet.

Op de Wijse: Vluchtighe Nimph vvaer heen zoo snel.
LVstighe Gheesten over al
Met Singhen / Spelen / en soet geschal
Laet u hooren // om vreucht t'orbooren
Wilt triumpheren overluyt /
Alle de droefheyt buyten sluyt.

Venus Goddin met haren Soon
Die zal spannen hier de Kroon /
t Haerder eeren // wilt iubileeren /
Tracht o schoone Ionghe jeucht /
Dat ghy haer eert in alle deucht.

Sy is die voor al wort begheert /
Want haer schoonheyt supereert /
Alle schoone // in den Troone
Sy met haren Soon bedwinght /
Al wat de klare Son omringht.

Door haren raet is als een Swaen /
Iupiter by syn Lief ghegaen /
Domineren // cortoyseren
Die de Hemelen regeert
Heeft hem om haer dickwils verneert.

Sy ist die t Cupido ghebiet /
Dat hy Liefdens Pylen schiet /
Die de zinnen // trou doen minnen
Sy is die de Liefde gheeft /
Waer door de heele Werelt leeft.

Om haer zoo wortet al ghedaen /
Om haer maectmen de courtoysaen /
Om te winnen // syns Liefs zinnen
Daer een trou Minnaer na staet
Nacht en Dach / vroech ende laet.

Daerom ghy Princen trou van aert /
En ghy Princessen seer gaillaert /
Wilt vermeeren // Venus eeren /
Looft altijt haer Majesteyt
Met Musicale vrolijckheyt.

FINIS.

Die Sieck is die zal soecken
Schoone Vrouvven met vvite doecken,
Ende daer toe den Rijnsche Wijn
Dat is de beste Medecijn.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Three couples are making music in a room

  Back to top ↑

  Comments

  commentary