← Content: PreviousContent: Next →

Mitt fustretten handttrucken vndt lachen [24]


nj1617024pict

Back to top ↑
Door waen en schijn // De Werelt wil bedroghen zijn.

GHy Vryers dom van aert, die stadich draecht in't Herte
Een minnelijc brandent vyer, een lieffelicke smerte,
'tWelc ghy met yver soect te blusschen hier en daer,
Slaet op u minnen acht, neemt uwe tyden waer:
Op dat ghy niet en treft, een die u mocht verleyden,
En eyndelijc van haer, met spot en schand doen scheyden.
Die d'een druct in de Hant, treedt d'ander op den Voet,
Den derden steets belonct, maectse alle dry onvroet.

Dochter.
Mit hanttrucken / Fusstretten und lachen
Kan ich dise drie zu Narren machen.


Mitt fustretten handttrucken vndt lachen
Kan ich disse drij zu narren machen.

Hisce puella modis, fosso pede, pollice presso,
Et ficto risu iuvenes exercet amantes.

ALs Lief met Lief op eenen gront,, rust,
Als Lief mede draecht Liefs pyne,
Als Lief vriendelijck Liefs Mont,, kust,
Als Lief is Liefs Medecyne,
Als Lief niet en soect Liefs ruyne,
Als Liefs faulten by Lief verschoont,, syn
Als Lief met Lief trect eene lyne,
En als Lief met Lief mach ghekroont,, syn
Zoo zal Liefde, met Liefde, gheloont,, syn.

Op de Wijse: Van Geridon.
In het Gelders pleyn
Is een Dochter schoone /
Ic weet wel wie ic meyn /
In't Hert spant sy de kroone /
Boven al /
De deucht van haer Persoone
Ick singh'n zal.

Sy is goedertier /
Lieffelijck van wesen /
Fraey is haer manier /
Van een yder ghepresen /
Die ic min /
Ick heb haer wtghelesen /
Dees Goddin.

Als Corael haer Mont /
Als Yvoir haer Tanden /
Hare Wanghens ront
De schoonst vand' Lande /
'tIs playsier /
Te sien haer witte Handen /
Hups en fier.

In haer klaer aenschijn
Kan men wel aenschouwen /
Twee bruyn Ooghskens fijn /

De Fleur van alle Vrouwen /
Is s'alleen /
Ghantsch set ick myn betrouwen
Op dien ick meen.

Nimmermeer is sy
Met melancolye
Maer steets even bly /
Sonder swaer fantasye /
Is sy jent /
Waer sy my niet partye
'k Waer content.

Ic waer wt't torment /
Zoo my sulcks mocht ghebueren /
Zoo woud' ick een ent
Gaen maken van my treuren /
'tIs ghewis /
Zoo elc sal sien en speuren /
Als't zoo is.

Nu ick oock zoo wijt
Van de schoon Kerssouwe
Moet syn voor een tijt /
Brenght myn hert in rouwe /
En in pijn /
Bracht sy my in't benouwen
Medecijn.

Ic hoop 'tzal gheschien /
In seer korten daghen /
Dat ick met groot verblien
Die in myn behaghen
Staet voorwaer /
Zal daerna gaen vraghen /
Hoe't met haer

Is gheweest subijt
Van mynder absentie /
Ick hoop sy zal verblijt
Wesen van myn presentie /
En ick me /
Sagh ick haer Excellentie
'k Waer te vre.

Princes ick wensch nu
Over schoon Goddinne /
Dat ick na by u
Mocht wesen Vriendinne /
Want myn Hert
Door het vyer der minne
Lijdt veel smert.

Een zal't zijn.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  A woman is giving her hand to one man, smiles at a second and steps on the toes of a third, seducing them all

  Back to top ↑

  Comments

  commentary