← Content: PreviousContent: Next →

Clara brabeique Labor [48]


nj1617048pict

Back to top ↑
Arbeyt brenght goet /
Wellust armoet.

WIe hier in wellust leeft, met danssen ende springhen,
Met tuysschery en spel, verghetende zijn dinghen,
Alzoo dat hy versuymt zijn winningh en profijt,
Met armoed en druck gheplaecht wort t'syner tijt:
Maer die tot wercken stelt syn Lichaem end' sinnen,
En door syn neersticheyt soect daghelicx te vvinnen.
Zoo Aristippus seyt, vvort rijck van goet en ghelt,
Wel hem die leecheyt schout, en sich tot vvercken stelt.


Clara brabeique Labor, prædurima fata voluptas
Procreat, artito sic herciscente brabevta.

Arbeit bringt gutt,
Wollust Armut.

Op de vvijse: Nae dat ick heb ghelesen.
V Die tot wellust begheven /
Haer van haer jonckheyt aen /
Die in dertelheyt leven /
Dat en kan niet bestaen /
En steets danssen en springhen // siet
En achten op haer dinghen // niet
Dan soecken 'tspelen soet /
Sulck Volck is wel onvroet.
Die't Schermen oock hanteeren /
Verr' buyten haren staet /
Tictacken en Verkeeren /
Oock achten voor gheen quaet:
En die door schoone Vrouwen // fijn
Ghestadich in't benouwen // zijn
Droefheyt / noot end' ellent /
Hebben sy in haer ent.
Dien gheern brassen en drincken /
Oft met den Ballon speelt /
Die't ghespel wel doet klincken /
En daer by gheeren queelt:
Die zal het noch bekoopen // fel
Zoo dat hy moet naect loopen // wel
In armoede seer swaer /
In Hongher / Dorst / voorwaer.
Maer hy moet syn ghepresen /
Die hem van jonghs begheeft /
Tot arbeyt oft tot lesen /
Of al wat daer aenkleeft /
De Heer gheeft hem zijn seghen // klaer
Wandelt hy in zijn weghen // maer
En hoopt op hem met vlijt /
De Heer helpt hem altijt.
Die't Lichaem tot arbeyden
Begheeft in syn jeucht sterck /
Die een goet leven leyden /
In al haer doen en werck /
Wil Godt ghebenedijden // milt
Hierom tot allen tijden // wilt
In Godts vreese voort-gaen /
Zoo zijt ghy wel beraen.
Gheen dinck zal hem ontbreken /
Hy komt nimmer in noot /
Die leecheyt schout vol treken /
Ghelijck de bitter doot:
Dus wilt u neerstich pooghen // wijs
Zoo krijcht ghy onghelooghen // prijs
Want Aristippus seyt /
Dien is rijckdom bereyt.

Troost in lijden.

Op de vvijse: Bereyt u Huys terstont.
WEl hem // die tem // bereyt
Syn tijt // met vlijt // tot sterven /
Godts stem // Lucem // die seyt /
Seer wijt // vermijt // 'tverderven /
Weest sacht // bedacht // seer vroet
Seer wijs // propijs // en goet /
Niet traech // maer staech // u boete doet.

Leeft niet // met vliet // seer quaet
Als hy // onbly // den rijcken
Vreck siet //'tbediet // hoe't gaet
Dien vry // hier by // laet blijcken /
Als sot // met spot // aensien
D'ellent // bekent // van dien
In noot // van Broot // syn / niet en bien.

Godts straf // niet laf // die komt
Ras aen // seer saen // behendich /
Zijn Staf // slaet af // beschromt
Die staen // voort-gaen // seer schendich:
Een swaer // stem klaer // ghewis
Gheeft hen // lieden // met gris
De Heer // Gaet neer // ind' Verdoem'nis.

Die hier // 'tplasier // seer kleyn
Vand' Aert // beswaert // laet varen /
Voelt fier // 'tbestier // Godts reyn
Dien baert // noch gaert // beswaren:
Maer vint // niet blint // den schat /
Met lust // niet rust // voor dat
Hy is // seer fris // In 'sLevens Pat.

PRINCE.
Heer net // komt met // u Gheest
Ons Hert // vol smert // te hulpe /
Neemt het // besmet // wech meest
'tVerwert // betert // wilt stulpen /
Met dijn // Med'cijn // Heer milt
Gheneest // 'tbevreest // Hert stilt /
t'Zal snel // 'tbevel // doen zoo ghy wilt.

Godts Liefde blijft.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  Aristippus offers a coat to a man who stands amidst symbols of industriousness, and stretches an empty hand towards a man who is wearing only a loin cloth and is standing amidst symbols of playfulness

  Back to top ↑

  Comments

  commentary