← Content: PreviousContent: Next →

Blanditijs iuveni meretrix sua retia tendit [34]


nj1617034pict

Back to top ↑
Der Hoeren treken // Ghenoech ghebleken.

HEt vriendelijc wencken schout, der lichtveerdighe Vrouwen,
Op dat het namaels niet, u te seer en mach rouwen.
Des Werelts wellust snoot, al heeftse eenen schijn,
In't eynt eylaes ist niet, dan druc en sware pijn.
Laet varen sulcken vreucht, wilt u tot deuchden stellen,
By eerbaer Dochters vroet, en deuchtsame Ghesellen.
Soect ghy der Hoeren sot,, het u niet en verschoont,
Ghy vvort in't eynd' met spot,, van haer met schand' gheloont.


Blanditijs iuueni meretrix sua retia tendit
Præcipue si quis desidiosus erit.
Hic capitur demens ictusque Cupidinis arcu
Omnibus amïssïs se perijsse dolet.

Crispin de pas Inu et excudit

De Schippers spreken van de Winden die daer vvayen,
De Lantsknecht van Oorloch en Strijt,
De Boeren van het Lant te besayen,
De Koopman van vvinst en profijt,
De Herders spreken van hare Schapen,
Maer de Vrijers van in haers Liefs Armen te slapen.

Op de Wijse: Alst beghint.
MYn hertelijck Lief wel schoone Ioncvrouwe /
Ghy syt certeyn // myn Lief alleyn
Moet ic u derven / zoo lijde ic rouwe /
Ghy syt myn Lief myns hertsen greyn.

Als ick dan denc om dyn Figuere /
Reyn Blomken jent // seer excellent /
Door amoreusheyt schoon Creatuere /
Myn herteken laet ic by u present.

Ghy syt de Liefste in't hert ghepresen /
Boven Gout / Silver oft Peerlen fijn /
Ick sal noch tavont by u Liefken wesen /
Als Liefde met Liefde gheloont mach zijn.

Ghy syt de Liefste reyn wtghelesen /
Spijt diet benijt / O schoon Robijn /
'tIs my solaes ghy sult my ghenesen /
Oft Kray en sal gheen Voghel zijn.

Vrou Venus parken moet ic met draven /
Ick ben de gheen die't draghen moet /
Al in myn herteken ligdy begraven /
Ghy syt de ghene die't my doet.

Reyn lieffelijc beelt / minnelijck by desen
Verdrijft den rouwe / van't herte mijn /
Als ick mach komen sonder vresen /
Ghy syt myn troost / myn Medecijn.

Ick hebt gheleert / ic salt onthouwen /
Heb ic het anders wel verstaen /
Dat heete Liefde mach wel verkouwen /
Maer reyne Liefde / zal niet vergaen.

Adieu segghe ick met droeve sinne /
Lief denct om my als ick om dy /
Mijt quade Tonghen / draecht reyne Minne /
Myn Herteken laet ic u altoos by.

FINIS.

Levendighe schoonheyt van Godtlijcker aert,
By een vvel-sprekent goet versterct regaert,
Beleefde heuscheyt van fraye manieren,
Zijn dinghen die meest een Vrou vercieren.

Hy is dvvaes, ja een vertvvijfelt Sot
Die Venus Kint acht voor een Godt,
De Goden syn goet, haer goetheyt vvy mercken,, vvel
Cupido is een Schelm, 'tblijct aen syn vvercken,, fel.

FINIS.

Godt gheve hem gheluck sonder rou /
Die gheern' slaept in een Arm sonder Mou /
Ende oock is heusch ende ghetrou /
En gheerne aenschout een schoone Vrou.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  A prostitute is leading a blindfolded(?) man to her bed; a maid is leaving the bedroom; a cat lies on the floor

  Back to top ↑

  Comments

  commentary