← Content: PreviousContent: Next →

Præsidet ingenijs Pallas [11]


nj1617011pict

Back to top ↑
Ghy Ionghmans fier en galliaert, wilt neerstich vechten leeren,
Soo meucht ghy met u kloec ghemoet, u by't gheselschap presenteeren:

Indien ghy u vvilt, met minnen-spel gaen quellen,
Soo moet ghy u somtijts, by vreemde Hanssen ghesellen:

Die door een jaloers, spijt, u dickvvils soecken te braveren.
Soo moet ghy u alsdan, voor u Maitres presenteren,

Anders by haer, voor een Hannes, vvort gheacht,
En van allen de Vrijsters, als sonder ceur, veracht.

Vn Iun Amant sans cœur
Pour le Dames, est rien de valeur.


Præsidet ingenijs Pallas, quæ præsidet armis,
Cumque, hasta Clypeum docta Minerua gerit.
Hinc est quod neges tum ius, tueantur vt arma
Nec sint a doctis hæc aliena viris.

REFEREYN.
OM uvvent wille, schoon Lief, ist dat ic vvake,
Om uvvent vville ist dat ic schrijve,
Na u goede gratie ist, dat ic hake,
Om uvvent vville ist dat ic vvonder bedryve,
In duysent periculen van mynen Lijve,
Heb ic myn selven menichmael ghestelt,
Om uvvent vville ist dat ic blijve
Int prisioen van minnen ghevanghen met ghevvelt,
Om uvvent vville zoo ben ic ghetelt
Onder de Amoreuse Dienaren,
Maer uvven naem en mach ic niet verklaren.

Op de vvijse: Men plach eertijts.
MEn plach eertijts door't loopen snel
Door't danssen en lustich springhen /
Door't dienen / swemmen / door't praten soet gherel /
Door fraey en lieffelijck singhen /
Een moy Meysken te bedinghen.

Athalante wort door't loopen ras
Ghewonnen sonder klaghen /
Door't praten en singhen / door't danssen {?}
dit pas
Krijcht menich syn behaghen /
'tVerdriet my noch niet te jaghen.

Leander heeft ooc om Hero dick
Door Zee gheswommen vaerdich /
Verwondert u / dat een Persoon als ick
Namelijck plomp en onaerdich /

Om u myn Lief gae dolen / waerdich.

Mocht ick (als Iacob) u Persoon
Rachael verdiende / winnen /
Gheen dienste swaer / soude my om dit loon
Syn / teghen mijnen sinnen /
Want u zal ick eeuwich winnen.

V Wesen schoon myn Hert behaecht /
V reden kloeck doet hoopen /
Ghy sult my schencken daer ick heb om ghejaecht /
Daer ick nu om moet loopen /
Want u trou en kan ic niet koopen.

Veel gaven zijn in u ghelijck /
Pallas verstant en reden /
Ghy hebt Iunos schatten / maer Venus suyverlijck /
Heeft om soo schoone leden
Voor Adoonis dick ghebeden.

PRINCE.
Dat haer behaecht / heeft myn verstant /
Ooc seer gheweest ootmoedich /
Bid ic Princes / troost u Dienaer valiant /
Toont my u Herte goedich /
En vertroost u Dienaer spoedich.

Op de vvijse: Bedroeft Herteken.
O Venus brand / wat kondy maken /
Die my doet smaken
Dees bitter pijn /
Na d'alderschoonst'/ so moet ic haken
Want sy staet vast in't Herte mijn.

Gheen schoonder Bloem / en leeft op Aerde /
Noyt niemant paerde
Met sulcken greyn /
'tIs recht dat ic haer hou in waerde /
Die schoonder is als Pallas reyn.

Helena was eens seer ghepresen /
Door haer schoon wesen
Van Paris jent /
Nochtans sou sy my niet ghenesen
Ghelijck dees Roos' seer excellent.

Princesse schoon / op my wilt achten /
Want mijn ghedachten
V eere bien /
Gheen ander Lief zal ick na trachten /
Soo langh ic kan het licht aensien.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  A fencing master is fighting with two of his pupils; two more are watching in the background; a young woman is bringing refreshments

  Back to top ↑

  Comments

  commentary