← Content: PreviousContent: Next →

Personas gerimus fictas [30]


nj1617030pict

Back to top ↑
Loose Hoeren met stoute Boeven /
'tMommen en Tuysschen wel behoeven.

ICk en weet niet vvat lust de Mensch zoo overvvint,
Dat hy syn aensicht (na Godes Beelt gheschapen,
Mismaect met Mom-ghetuych: vvat ghenoecht kan hy rapen,
In sulcken leelickheyt? dan dat hy is ghesint
Onbekent, eenich Dier dat hy ter onneer mint,
Te maken tot een Hoer, oft yet sulcx te betrapen.
Sulcx is der Sonden strick, sulck is des Duyvels Wapen,
Waer met hy't Werelts Volck in de Verdoemnis bint.
De valsche Tuysschery voecht haer oock hier beneven,
Die verliest tvvist en strijt altijt op 'teynde baert.
O! Ionckheyt siet doch aen vvaer toe ghy vvort ghedreven:
Schout sulcken overdaet, u Ghelt tot nutheyt spaert,
Laet varen 'tMomghesicht, u selfs niet en misaert
Zoo meucht ghy over al eerlijck in vreuchde leven.

La Masquerade, & Ieu du dez,, Vient aux infames fort agre.


Personas gerimus fictas: habituque recepto
Non nostro, faciem bachica larua tegit.
Apta vagabundis est ista licentia. Sortem
Tentamus, quid sic alea muta feret.

DEn avont ende den morghen,, En zijn niet even vroet,
De morghen die moet sorghen,, Den avont verdoet het goet:
Sorghden den avont blyde,, Ghelijck den morghen doet,
Menich soud' te Paerde ryden,, Die nu moet gaen te Voet.

Een ander.
ALs ghy in eenes Vrients Huys gaet,, Daer sy u vvel ontfaen verstaet,
En blijft daer doch niet te langhe,, 'tSy door bede oft bedvvanghe,
Want versche Visch ende verre Maghen,
Die stincken oock dickvvils eer dry daghen.

Een ander.
EEn obstinaet, quaet, boos Wijf,
Een drooghen Stockvissches Lijf,
Een Ezel die gheen Sacken wil draghen,
Dees dry deughen vveynich ongheslaghen.

FINIS.

Op de Wijse: Wy tvvee syn hier alleen. Ionghman. O! Liefde ghy my quelt /
Door een die daer ontstelt
Zoo menighe reys
Al mijne ghepeys /
Mijn Bloet ende Vleys
Verteert / verteert / verteert /
Nochtans wert sy alleen van my begheert.
Dochter. V Tongh Liefde verhaelt /
Maer 'tHert dat daer in faelt /
Is sonder bescheyt /
Vol van dobbelheyt /
En ontrouwicheyt /
Tot my / tot my / tot my:
Dies trec ic Lief / mijn Liefd' ooc heel van dy.
Ionghman. Dat weet de Heer alleyn /
Die kent het herte reyn /
Dat gheen Vrou-persoon /
Hoe rijck oft hoe schoon
Zal spannen de Kroon
In't hert / in't hert / in't hert /
Dan ghy / die alleen van my / begheert wert.
Dochter. Voorwaer de ontrou snoot
Der Ionghmans / is zoo groot /
Dat aen elcken oort /
Daer van wert ghehoort /
Dus wijct (na mijn woort)
Van my / van my / party:
Want ick begheer niet u bedrieghery.
Ionghman. Klaer aenschijn excellent /
Aensiet mijn swaer torment!
Toont my eens min:
Ick die van't beghin
V was / ende bin
Ghetrou / ghetrou / ghetrou /
En begheer oock voor u gheen ander Vrou.
Dochter. Prince u woorden soet /
Door-snijden mijn ghemoet /
Zoo myn hert gh'turbeert
(Zoo ghy't laudeert)
Tot u hem nu keert /
Gheheel / gheheel / gheheel:
Niemant dan ghy / zal aen my hebben deel.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  A man is trying to embrace a woman at a tric-trac table while a masked man grips his arm; more masked men, one of them in a costume made of feathers, and a masked woman enter the room

  Back to top ↑

  Comments

  commentary