← Content: PreviousContent: Next →

Nunc Galatea veni [18]


nj1617018pict

Back to top ↑
Ledich is't Visschen met den haeck // Maer 'tgoet gheselschap weert den vaeck.

SONNET.
MOchtmen in't groene Gras by een koele Riviere,
Daermen onder het loof waer vry, voor 'tSonnen-schijn,
Laten sincken in't diep, zijn gheanghelde Lijn,
Om het schub-drachtich Visch te vanghen, met den Pire:
Mochtmen daer syn ghepaert, sonder grooten ghetiere,
Met een moy Vrijsterken (daer der zoo veel af syn,
Binnen d'Arnhemsche Stadt) en dat daer by de Wijn,
De moet-ghevende Wijn vvaer, in onsen bestiere:
Voorvvaer ic vvild' altijt, om de vreucht Visschen gaen,
En sou de Voghelry van kante laten staen,
Aensiende 'tgoet ghemac, datmen daer mach ghenieten:
Want al ist Visschen vvat onsuyver in de daet,
'tMinnelick gheselschap komt u daer in te baet.
Makende dat het vverc u niet en kan verdrieten.

Fort salle est toute pescherie,, Fors qu'en gentile Compaignie.


Nunc Galatea veni, et quis'nam sit ludus in vndis
Cognoscas; suadet dum bona temperies.
Per pisces et aues multos perijsse scholares
Fama refert: mensis gratus at iste labor.

Crisp. de Passe inuentor excudit.

REFEREYN.
GOdt moet ghelooft en ghebenedijt,, zijn
Dat d'ure is ghekomen daer ic naer ghevvacht hebbe,
Myn Herte mach nu vvel verblijt,, zijn.
Dat ic u (ô Lief) die ic seer hooch gheacht,, hebbe
En om ghevvaect zoo menighen nacht,, hebbe
Tot mynen ghelucken nu heb ghevonden,
Dies ic nu in my selven ghedacht,, hebbe
Dat ic u myn Liefde zal vermonden,
Ic neme den Godt Cupido t'orconden,
Dat ic u van eerst dat ic u,, ghekint,, hebbe
Boven al die leven tot nu,, bemint,, hebbe.

Op de vvijse: Van Labourè.
O Suyver schoon Ionckvrou /
Ghy zijt die ic bemin // Goddin /
Want om u lijd' ic rou /
En quelt myn Hert en sin // van bin /
Ic ly // om dy
Certeyn alle dees pyn en smert /
Want ghy voortaen myn Ionghe Hert
Altijt met Liefd' verwert.

Doen ic aenschoude klaer /
V Wanghskens als een Roos // met bloos
Doe werd' ic wel ghewaer /
Hoe dat Cupido loos // en boos
Myn sin // met min
Hadde bevaen / door u ghesicht /
En ic kreegh anders gheen verlicht
Dan een droeflicke Schicht.
[blanco]

Als ic u rooder Mont /
En u schoon Oogh op-slach // aensach
Doe werd' ic heel doorwont /
Dies ic wel maken mach // gheklach /
Certeyn // o greyn
Mocht ic u Dienaer wesen // fijn
Soo sou myn druck ghenesen // zijn
Dus gheeft my Medecijn.

V Hals die is seer schoon /
Veel blancker als een Swaen // bevaen
V Lipkens synt ydoon
Die my dus houden staen // belaen
Wout ghy // met my
V altijt paren Liefste soet /
Soo sou myn druc en swaer ghemoet /
Ghenesen metter spoet.

O Edel Maghet reyn
Toont my doch seer onvroet // iet goet
Anders moet ic alleyn
Verteren Vleesch en Bloet // onsoet
Altijt // met vlijt
Wilt u doch pooghen wel verstaet /
Eer dat ghy komt alst is te laet /
En blijft niet obstinaet.

PRINCE.
Maer wilt versetten doch /
Van u Dienaer dees smert // seer hert
Anders zoo leef ick noch
Na Cupido syn pert // verwert
Toont dra // ghena
Om u lyd' ic dees pyne groot
Laet doch u Dienaer niet in noot /
Laeft hem met Liefd' minjoot.

FINIS.

Een Lelie vvit in reynicheyt,
Een Fioolken blau in ghestadicheyt,
Een Roosken root seer hups en fijn,
Daer med' moet d'Liefste ghegroet zijn.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  A man is angling in a river, laying his hand on the shoulder of his female companion; a city-view in the backgroudn

  Back to top ↑

  Comments

  commentary