← Content: PreviousContent: Next →

Nim wahr wass fur haar [21]


nj1617021pict

Back to top ↑
'tIs haest ghetrout // Dat langh berout.

SONNET.
VVie Paerden koopen wil, moet toesien na vermoghen,
Want aen de Koopmanschap, wort menich Man bedroghen:

Het heeft een Schuyfel-been, een Overhoeft oft Spat,
Het is Maen-ooghich, 'theeft een Gal oft anders vvat:

Maer die van't broosch gheslacht een aenneemt voor syn Vrouvve,
Veel beter toesien moet, eer hem de koop berouvve:

'tGhebreckelijcke Paert kan hy vveer vvorden quijt,
De boose oft dvvase Vrouvv', behouden moet altijt.


Nim wahr wass fur haar
dieser kauff hatt gros gefahr.

Adspice ductantem spumanti Cyllaron ore
Andromachen, caucas, utraque merx granis est.

AL had ick Tulij eloquentie,
En dat Homerus voor my moest wijcken,
En dat ic hadde Socrates scientie,
End' zoo doorvloet ware in Rethorijcken
Als Demosthenes, en dat ic alle de practijcken
Van Cyllenius terstont kond' gheleeren,
En dat Iupiter al mijn Hayren van ghelijcken
In vvel-sprekende Tonghen dede verkeeren,
Soo en soude ic te vollen (met mijnder eeren)
Den lof van dese Kersouvve niet konnen vermeeren.

Op de vvijse: C'est ce Mars ce grand Dieu.
ECho helpt my klaghen nu /
Van een Maecht /
Die hout van my soo schu /
En my plaecht /
Met haer vlucht // dies ic sucht
Daerom als ghy my hoort
Niet antwoort.

Op dat het gheheele Wout
Wert vervult /
Met ons stem / en eens aenschout
Myn onschult /
'tIs met my // als met dy
Wel eertijts is gheschiet /
Ist soo niet?

De kracht van de heete Min
Heeft mijn hert
T'eenemael ghenomen in /
En het wert
Noyt ghekoelt // dies het voelt
'tGheen niet en is ghewoon /
Duysent doon.


V heeft ooc het loose Wicht
Eens gheraect /
G'hebt de wreetheyt van syn Schicht
Ooc ghesmaect /
Dies ghy placht / uwe klacht
Te doen / met groot gheschal /
Over al.

Menichmael hebt ghy ghebeen
V Narcis,
Maer eylaes 'twas al Neen / Neen /
En hy is
Ooc daerom // in een Blom
Verandert / dies hy staet
En vergaet.

PRINCE.
Dat myn Nymphe recht bedocht /
Dat de Goon
Na dat jemant heeft ghewrocht
Gheven loon /
Sy sou dra // segghen Ia /
En maken myn verdriet
Ghansch te niet.

Op de vvijse: Mijn Heer van Maldegem.
IS 'tHemels Velt u Vader-lant gerieflick
Ist dat ghy hebt der Goden Broodt voor Kost /
Is Venus ooc u weerde Moeder lieflick /
Ist dat ghy drinct der Goden soeten Most.

Waerom komt ghy ons Aertsche Lant beschryden?
Waerom berght ghy u dan in mynen schoot?
Waerom komt ghy myn Leden zoo bestryden?
Waerom drinckt ghy dan Menschelijc Bloed root?

PRINCE.
Waerom neemt ghy u voedtsel van myn Herte?
O Tygris Kint! O Dier wilt / fel end' wreet!
Ghy heet een Godt / maer syt seer quaedt van perte /
Ick ben ghantsch dyn / waerom doet ghy my leet?

FINIS.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  Two men are gesturing towards a woman, holding the reins of a horse; in the background a couple is strolling

  Back to top ↑

  Comments

  commentary