← Content: PreviousContent: Next →

Quid nunc suaviolum? [33]


nj1617033pict

Back to top ↑
'tIaghen in't Wout heeft goeden val /
Maer 'tVoghelen gaet boven al.

SONNET.
HEt heeft een groot aensien te mercken in het Wout
Zoo veel Heeren te Peert volghen de Wilde Dieren,
Zoo veel Honden te gaer halsen, beelen en tieren,
En draven door het Veldt, menich VVey-man stout:
Maer 'theeft veel arbeyts in, de moeyt is menichfout,
'tIs oock gheen tijt verdrijf, voor Venus Camerieren,
Die soecken het ghemack, in't Wey-spel te hantieren,
De vreuchd' die ruste baert, end' 'tVleesch niet en verkout.
Sulcx doch 'tvanghen is met den Huyben in't groene,
Als hy gheduerich staet, sonder te vallen,, siet
Van de Recke, zoo langh men syner heeft van doene:
VVant als hy niet en staet, deucht hy met allen,, niet,
'tVoghelen neemt een eynd': daerom de VVey-man koene
Die een goed, Huyben heeft, vanghet t'allen saysoene.

Chasser au Cerf les grands agree,, Les Dames ayment la pipee.


Quid nunc suauiolum? qua spe consedimus ambo?
An placet ad Satyros ire redire meos?

M. Joan: Lanius ludeb:

Si placet hac volucri sequar, ô mea sola voluptas,
Venari canibus dulcius ecquid erit?

Crispin de Pass fig. et excud.

Der Maechden Ghebedt.
O Heere Godt Hemelsche Vader,
Ghy syt myn Schepper en berader,
Wilt my toe-voeghen na den vville dijn,
Een Ionghman die sy hups en fijn,
Die my niet en stoot, noch en slaet,
Maer vriendelijck met my ommegaet,
Die niet dobbelt, speelt, noch en vvedt,
Maer vriendelijck met my sy op het Bedt,
Ende die savonts tijtelijc slapen gaet,
En smorghens niet vroech op en staet,
My dan lieffelijc neemt in bey syn Armen,
Na mijnder begheerte, en Svvinters te vervvermen,
Dat vvy tsamen langh moghen leven,
Wilt ons de Heere gheven,
Schoone Kinderkens te genereeren,
Tot Gods eer, om de Werelt te vermeeren.

Op de vvijse: Vluchtighe Nymphe.
PEynsen en duchten zijn vertsaecht /
Een Iagher heeft een Wilt ghejaecht /
Daer hy langhe // als de banghe
Met onrust heeft opghelet /
'tWelc ghevanghen is in syn Net.

Wat voor een Wilt ist dat hy wint?
Een schoon Maeght die hy bemint /
Een verkoren /
Langh te voren /
Eer dat hys' ghevanghen hadt /
Dees kostelijcken lieven schat.

Daerom seytmen dick voor het best /
De stad'ghe Iagher wint in't lest /
Zoomen trouwen // mach aenschouwen /
Aen ons Iagher onbevreest /
Waer door wy nu hier syn ter Feest.

'tWilt dat ghy hebt ghevanghen nu /
Iagher maect doch gheensins schu /
Dat de schoone // u Persoone
Vlieden moet / door ongheneucht /
Maer onderwijstse metter deucht.

V eyghen Gaed' hebt ghy ontfaen /
Sy moet u oock syn onderdaen /
In het gheene // dat ghemeene
Met de deucht te recht behoort /
En't ghene ghy meucht brenghen voort.

Zoo sult ghy ons syn een voor-beelt /
Van de deucht die de herten steelt /
Dat d'een d'ander // oock malkander
Deur't ghesicht hier zoo aenschout /
Datmen hier na oock Bruyloft hout.

Bruyd'gom en Bruyt wy wenschen seer /
Dat Godt nu noch nimmermeer
V wil haten // noch verlaten:
Maer dat syn seghen bekent /
V eeuwelijck moet zijn present.

Wel ist ghejaecht die heeft ghevanghen,
Maer vele Iaghen met verlanghen,
Met hitsich loopen door struycken ghemeen,
Zoo krijghen sy menighe blauvve Scheen:
Maer desen Iagher ghestadich, bedacht,
Heeft het schoone Wilt in syn Net ghebracht.
Godt gheeft hem gheluck, Salicheyt mede,
Om met syn Bruyt te leven in vrede.

FINIS.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  A man, holding two hunting dogs on a leash, and a woman with a falcon(?) on her hand, are seated on a bench; in the background: hunting scenes; on the right a bird hunt with a man and a woman riding one horse together; on the left a deer hunt

  Back to top ↑

  Comments

  commentary