← Content: PreviousContent: Next →

Wie man kugbet so trifft man auch [23]


nj1617023pict

Back to top ↑
Rollen naer gheluck // is een dwaes stuck.

GHy Ionghers dom en blint, die loopet om te trouwen,
Als oft het vvaer een koop, die nimmer kond' berouvven,

V synd' al even eens, vvat ghy voor een treft:
Dyn Ooghen opent, siet vvaer aen ghy u heft:

En tast niet blindelingh, loopt niet ghelijck de Bollen,
By gheluck oft ongheluck, dweers door de Keghelen rollen:

Maer siet vvel vvijsselijc voor, neemt met goe vrienden raet,
Zoo vvort ghy niet bespot, als het u qualijck gaet.


Wie man kugbet so trifft man auch:
die framen haltu ein andern brauch.

Qui casu gaudent. Casus. quoque lance reguntur,
Cordatis prostant seria nulla loco.

BALLADE.
CVpido wel te recht toont ghy u Kintscheyt sot,
Hoe wel ghy krachtich syt in't stoken van der minne,
Verblint vvt spel treurich, gheen vryheyt heeft dees Godt,
Want krijcht hy by gheval de Vingher erghens inne
Daer vvilt met 'theele Lijf, en knaecht de Borst van binne
Den vvreeden min-quelder ooc somtijts d'beste Vrient,
Hoevvel hy d'vvortel is, van't vverren onser sinnen,
Een schadelijcke Worm, ooc Etter in't Ghebeent,
En selfs dick vvederom, den Meester die ons dient.

Op de vvijse: Ick vveet een verkoren greyn.
AEnghename schoone Maecht /
Nymphe die't Hert verheucht
Toont jonst die u Liefde draecht /
O Lief / want ghy't vermeucht /
Neemt my Maitres in u faveur /
Edel Fleur // die aldeur
Tot uwaert speur /
Trou weest myn jonghe Ieucht.

Als ick by u schoon Kerssou
Vroech oft laet ben ontrent /
Al myn lyden / druck en rou
Neemt dan schoon Blom een ent /
Door de spraec van u mond'ken reyn /
Edel greyn // vreucht certeyn /
Raep ick ghemeyn /
Mocht ic u syn present.

Niemant sach ic oot beleeft /
Levender van manier /
Schoonder noot myn sinnen heeft
Bevanghen / dan ghy reyn Dier /

Door u schoone Corale mont /
V Hair blont // 'tHert ghewont
Wacht gracy die ghy gheeft.

Maitres / Princes / Liefste schoon /
En valt my niet rebel /
Ghy die in't hert spant de Kroon /
Bevrijt my van't ghequel /
Siet eens op my / o Maecht eerbaer /
Valt niet swaer // u Minnaer
Ick stae voorwaer
Altijt tot u bevel.

Op de vvijse: C'est ce Mars ce grand Dieu.
MYn Hert dat met Liefde was bevanghen
Is verheucht /
Om dat ic nu u blosende Wanghen
Sien met vreucht /
Ende dat ic noch eens mach tot deser stont.
V kussen voor uwen rooden mont.

Hoe veel fantasyen ende ghedachten
Voort en voort /
My quam altijt by daghen en by nachten
Strijt aenboort
De oorsaeck was / dat ic moest derven 'tlicht /
Van u lieffelijcke soet ghesicht.

'tGhesicht verciert met twee schoon bruyn Ooghen /
Siet men nu /
Die myn demoedich hert doen verhooghen /
Als ick u
Aensien schoon Lief / en dat ic heel doorwont /
Met u mach spreken Lief ghesont.

Mondeken root waer wt men siet vloeyen
D'edel deucht /
Dat doch in u mach blijven en groeyen
Reyn gheneucht /
'tWelc ic verhoop / ghemerct u fier ghelaet
Die yder Man seer wel aenstaet.

Princesse wilt de ghene die zoo langhe
Was absent /
Troosten in desen mynen noot seer banghe /
Lief present /
O schoon Kerssou wilt hem houden alleen /
Voor u Dienaer en anders gheen.

Een zal't sijn.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  Three young men playing skittles with three pins in the shape of women

  Back to top ↑

  Comments

  commentary