← Content: PreviousContent: Next →

Dum reliquas forma superas [12]


nj1617012pict

Back to top ↑
REFEREYN.
PAris versocht om Venus te gheven,
Wie dat hem docht van dry Goddinnen,, zijn,
Die schoonste was van hem int leven
Van Pallas vvijsheyt mocht te ghewinnen,, zijn,
Ende alle Konsten en zijn leven bekinnen,, zijn
Diemen ter Werelt oyt mochte ghelijen,
Als hy van Iuno mochte te binnen,, zijn
Alle der Eeren end' der Heerschappijen,
Als d'ander Augustus by synen tijen
Machtich van Rijckdommen Cresus ghelijcken,
Nochtans Venus forme vol melodijen,
Haer presenterende dede 'tHerte swijcken,
Als hy Pallas met Iuno liet strijcken,
Venus verkoren int binneste lach,
De cause vvaerom siedy hier blijcken
Om datter maer een int Herte mach.

FINIS.


DVM RELIQVAS FORMA SVPERAS VENVS ACCIPE POMVM, VICTOREM COELO DIGNA REFERRE PEDEM.

Op de vvijse: In een groot ongheluck.
O Venus beeldeken / u fraey visagie
Is seer lieffelijck en gratieus /
Dies u ghesicht maect couragie /
En maken myn sinnekens amoreus.

Als ick aensie u schoon figuere /
V Maechdelijck wesen triumphant /
Soo is myn Hert boven natuere
Ontsteken / met Cupidos brant.

In mynen sin staet u persoone /
V vriendelijck wesen excellent /
Want boven Iuno syt ghy Lief schoone /
En boven Paris / in Liefden jent.

Kloec int verstant / fraey van manieren /
Courtois int spreken naer Pallas aert /
Mercurius deuchden / u ooc vercieren /
Waer door ghy syt lauderens weert.

Een Venus klaerheyt is u gheschoncken /
Aen u aensicht / lieffelijck van fatsoen /
Daerom doet Cupido ontfoncken /
'tVyer der liefden in my Minnaer koen.

Na u Lief is myn fantasye /
Nacht ende Dach soeckende secours /
Door groote sware melancholye /
Syn myn ghedachten schier Ialours.

Matich syt ghy van couleure /
Al u wesen is excellent /
Mijn Hert verheucht o edel Fleure /
By u aenschijn synde present.

V Adem soet als Fiolen /
Is wel-rieckende o Maechdelick dier /
Gheluck heeft hem Venus bevolen /
Die u sal hebben Goddinne fier.

In al u Leden syt ghy zoo rustich /
Al waren sy gheconterfeyt /
Al dees oorsaken maken my lustich /
Met Liefden groot en eerbaerheyt.

Seer lieffelijc mondeken / Vrouwelic beelde
V lipkens root als een Robijn /
V witte tandekens syn my een weelde /
Wesende klaer als Christallijn.

Seer triumphantich u ooghskens blincken
Aelbastert keelken wit als Krijt /
Waer wt men hoort seer lieffelijck klincken /
O soete faconde die my verblijt.

Lustich sietmen u oock leven /
Daer ghy Princesse converseert /
Melancolye daer wert verdreven
Door groote vreuchden die ghy useert

FINIS.

Wildy als Mars met Venus wandelen,
Syt stout int vraghen, maer sacht int handelen.

BALLADE.
GOdt moetse plaghen,, Myn alderliefste Lief,
Die mijn vreucht benyen,, Wensch ick pays ende vrede,
Ick heb behaghen,, In myns Liefs ongherief
In myns Liefs verblyen,, Schep ick droefheyt mede,
Godt moetse vermalendyen,, Die my oyt deucht dede
Die Rethorica veneren,, Moet ic eer bewijsen,
Ic versmaye t'allen tyen,, Myns Liefkens bede
Die schoone Dochters blammeren,, Moet ic altijts prijsen,
Sulcx Mensche is prijselijck,, Diet Houvvelijc blammeert
Die een Huysvrouwe trout,, Is dvvaes en sot,
Hy doet seer vvijselijck,, Die Overspel hanteert,
Die onkuyscheyt schout,, Veracht Godts ghebot.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  Paris as a nude lying at the foot of a tree, holding the golden apple in one hand and a shepherd's crook in the other

  Back to top ↑

  Comments

  commentary