← Content: PreviousContent: Next →

Woh Ongluck ist da kompt bald sehmach [25]


nj1617025pict

Back to top ↑
Hout middelmaet // En leeft na staet.

DIe in de Son te hooch met Icaro wil vlieghen
Zal (zoo hy heeft ghedaen) sich selven ooc bedrieghen:
Siet menich beelt hem in, te syn zoo wijs en rijck
dat niemant schier, niet kan wesen, sijns ghelijck:
Hoe rijck een Ioffrou zy, hoe schoon, hoe groot van Vrinden
Haer te begheren, derf hy sich vvel ondervvinden:
Dies dickwils oock ghebeurt, dat sulck met groote schandt
Oft een blau Schene loopt, oft vallet door een Mandt.

Die hoogher vlieght als hem betaemt
Wort vernedert / eer hy het raemt.


Woh Ongluck ist da kompt bald sehmach,
Ich bin hindurch, komm du bald nach.

Armer Mannus ego per Corbem fallere cogor
Cor mócht in tausent springere frusta meum

ADieu schoon Lief die ick heb bemint,
Mint ghy een ander, u wel beraet,
Raet oft ick my bet heb besint:
Sint dat ghy my liet desperaet,
Raet ontbrack my, en quam te laet,
Laet ghy my, ick kies oock een Lief,
Lief had ick nochtans u ghenaet,
Nae't scheyden, mist elck syn gh'rief.

Op de Wijse. Lestmael met zoo blyde sinnen.
DIck heb ick myn Lief ghebeden /
Menichmael om Trou ghevraecht /
Maer sy stelt my niet te vreden
Dus het Godt moet zijn gheklaecht /
Ick heb haer veel deucht ghedaen /
Maer sy wilt zoo niet verstaen /
Met haer loop ick achter Straten /
Singhen / springhen / lachen praten /
's Avonts by de Mane-schijn /
Ist een vreucht by haer te zijn.

Sy laet my al vast verlanghen /
En sy en wil niet syn ghetrout /
Als een Dief die nood' sou hanghen /
Sy een achter deur op hout /
Wat ick haer vermaen oft preeck /
Sy hout al haer oude streeck /
'tValt verdriet zoo langh te vrijen /
Sonder jet weer te bedijen /
Och hoe dick heb ick gheseyt /
Doot hoe quelt my dese Meyt.

Vroom heb ick voor haer ghevochten /
Beyd' myn Schenen schier ontwee /
Die te voren weynich dochten /
Hebben nu een blauwe stee /
En ist niet tijt dats' eens seyt:
Nu ben ick tot trou bereyt /

Maer Sint Velten mach haer halen /
Sy laet my achter aen dralen /
Ick meen sy sou beter koop
Gheven / tooch ick op ter loop.

PRINCE.
My dunct ick wil haer begheven /
Die my dus hout op den tuyl /
Soud' ick zoo myn jonghe leven
Gaen verslyten arme Vyl /
Ick zal segghen openbaer:
'tSou wel dueren seven Iaer /
Meysken 'k wilder niet meer af praten /
Wilt ghy my niet / gh' meucht my laten /
Hay! de Werelt is zoo wijt /
Mislijck wie my noch verblijt.

Op de vvijse. Brandt d'Engleterre.
TSa / tsa beleght de Haven /
Met Schepen Dagh en Nacht /
Vergaert met Stale Staven /
Met al u groote macht /
Wilt Daechs / en by de stomme // Maen
Rontomme // gaen
De Tromme // slaen
En houden scherpe wacht.

Ghantsch Troyen dat zal komen /
Dat nu te samen spant /
Op dat ons wert benomen
Van haer ghelijckerhant /
'tGheen dat de wit-ghekleede // Swan
By Leede,, wan /
In steede // van
Den alderhoochsten sant.

Want Helena de schoone /
In ons Stadt hebben wy /
Die dese krijcht te Loone /
Daer Paris noyt quam by /
Al laet hy dan syn leven // fel
Noch even // wel
Elck gheven // sel
Dat hy gheluckich sy.

V bidd' ick Prins der minnen /
Met Gout het Hert doorschiet /
Van haer die is te winnen /
Met Stael oft Yser niet /
Van myn seer blyde jonghe // Hert
Ontspronghen // smert
Ghesonghen // wert
Dan tot u lof een Liet.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  A man is falling head first through a basket (Dutch: 'door de mand vallen') held by a woman; he is mocked by several bystanders

  Back to top ↑

  Comments

  commentary