← Content: PreviousContent: Next →

Quonam prolabor trahit hinc vis ferrea lenbi [45]


nj1617045pict

Back to top ↑
IN een Klooster te gaen , in schijn van Heylicheyt,
Is wel te prijsen, men doet daer gheen arrebeyt.
Men eet daer, men drinct daer al sonder sorghen,
Men heeft gheen dencken voor den dach van morghen.
Maer't meest my mishaecht ('tsou my berouwen)
Dat ick most derven d'Edel Ionckvrouwe,
Die myn Hert heeft doorwont met haer lieflijck wesen,
Daerom vvort het Klooster van my mispresen.
Al ist dat den Paep trect met een Keten vol kracht
Het Lynken van de Ionckvrouvve heeft meerder macht.


Quonam prolabor trahit hinc vis ferrea lenbi
Hinc termis facili ductu propendeo fili

Die iungfraw mit ein faden zart
Zwingt mich mehr dan ein ketten hart

Op de wijse: Lief in't secreet.
EEn Maghet jent /
Schoone als een Goddin /
Staet vast gheprent /
In myn hert ende sin /
Want nimmermeer
Is sy wt myn ghedacht /
Waer ick my keer /
Het sy dach ofte nacht.

Als ick aenschou /
Het vriendelijck aenschijn /
Van dees Ionckvrou /
Zoo is myn hert wt pijn /
En wenscht altijt /
Te moghen syn by haer /
Dat sy met vlijt
My mach troosten voorwaer.

Cupidos strael
Heeft my doorschoten 'thert /
Dies ick verhael
Myn bitter lijdens smert /
Want een heet Vyer /
Inwendich in my brant /
Dat Venus schier
Noch stooct aen elcken kant.

Zal ick noch bangh /
Leven in dangier snoot?
Och zoo verlangh
Ick nae de bitter doot /
Maer ick hoop fris /
Dat myn Liefste seer soet /
My zal ghewis
Haest troosten metter spoet.

Want goet van aert /
Is dees Dochter seer wijs /
Dies onbeswaert
Gheve ick haer de prijs /
Oock eer en lof /
Boven veel Maechden reyn:
In 'sWerelts Hof /
Bemin ick haer alleyn.

Princesse vroet /
Myn wtverkoren Bloem /
Om troost seer goet
Ick nu dus tot u koem /
In eer en deucht /
En in Liefden constant /
Lief my verheucht /
Gheeft my u rechter Hant.

Troost in lijden.

Aen de Iongh-mans.
Ghy Ionghe Mans,, Ick u altans,, dees tijdinghe brenghe.
Dat ghy niet laet,, onder u praet,, Kuskens te menghen.

Aen de Ionghe Dochters.
Wert ghy ghekust,, eerlijck met lust,, vveest daer niet straf,, teghen,
Denct 'tis begin,, van suyv're Min, oock maer een af,, veghen.

Troost in lijden.

De Bloemkens soet,, zijn maer een tijt,, in't ghantsche Iaer,
Maeghdekens vroet,, altoos jolijt,, stichten voorvvaer
Maer aldermeest,, in den Gheest,, van haren Minnaer.

FINIS.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass

  A man, with his foot on an orb, is held on a thin rope by the woman on his right and on a thick chain by a clergyman on his left

  Back to top ↑

  Comments

  commentary