← Content: PreviousContent: Next →

[Dedication]


Back to top ↑
Seer Eer-vveerde Heere
Ende
Vaeder in Gode
HEER
BERNAERD
CAMPMAN
ABT
Van het over-oudt ende vermaert
Clooster
Ten Dunen.
Nu onlanghst verplaetst binnen de vvijt-beruchte
stadt Brugghe.

Seer Eer-vveerde Heere!
Svidas een veel-vvetich
Schrijver maeckt ons kon-
dich, dat het steenen Beelt
van Memnon, opgherust in

die vvonderbaere stadt Thebe van Ægy -
pten, van selfs vvas ghevende seker soet-
klinckende gheluyt, soo vvanneer d'op-
staende sonne dat gheraeckte te besprie-
telen. Ick laete my duncken, dat dit te-
ghenvvoordich, 't vvelck ick met alder
oodtmoedt, uvve Eervveerdicheydt hier
voor-stelle, niet anders en is, als oock ee-
ne stomme af-beeldinghe, ende soude
soo blijven, ten vvaere dat den glans
uvver ingheboren beleeftheydt, daer aen
hoe luttel streelende, de selve beliefde te
doen spreken.
Het zijn Goddelijcke VVenschen, on-
langhst in den Latijne seer gheestich en-
de gheleerdelijck uytghestelt door een
van de voornaemste der ghener die den
Hemel met overvloedt van vvijsheydt
ende vvetenschap in dese eeuvve heeft
vvillen beghiften, de vvelcke nu veran-
dert van taele, ende van cierssel, ende
daer en boven berooft van hunne eerste

Laurieren, nemen evenvvel de stoutic-
hede van te komen kussen de handen
van uvve Eervvt. met vast betrouvven
dat de selve die sal toeknicken, ende met
sulck een ooghe beschijnen, dat sy sullen
moet krijghen van hun te vertoonen,
is 't niet aen de meeste deser vvereldt, im-
mer sal 't vvesen aen de geest-rijcke lief-
hebbers van ons Vaeder-landt.
'T begrijp is aenghenaem, ende nut-
tich, behelsende de innighe leetsuchten,
de goede begheerten, ende de saelighe
vvenschen die de Godt-minnende siele
tot Christum haeren Bruydegom is uyt-
stortende; soo vele vverckende, dat door
de selve vvordt bekent de eevvighe
VVaerheydt, de vvaere liefde, ende de
lieve Eeuvvicheydt van de ghene die
daer saeten in duysternisse, om te spoe-
den naer den vvech van den eeuvvighen
vrede.
Aenveerdt dan de selve onder de

grootdaedicheydt van uvven naeme, en-
de mits sy door mijne handen niet en
konnen vvorden opghetoghen: ghe-
vveerdight, bidde ick u, daerop te laeten
vvemelen een glinsterken uvver deught,
vviens lof van stonden aen sy sullen ver-
konden, hoe vvel boven alle lof verhe-
ven. Ende indien dit teghenvvoordich
door uvve gonst eenigen smaeck gheeft,
sal den Vertaelder hoogheren moet ne-
men, om hem tot voorder te verstou-
ten, blijvende daer-en-tusschen voor al-
tijdt soo hy is


Seer Eer-vveerden Heere
Uvver Eervv.
Oodt-moedighsten dienaer
Jvstvs de Hardvyn .


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary