← Content: PreviousContent: Next →


Back to top ↑
APPROBATIO CENSORIS.
DEse Goddelycke wenschen,
verlicht met sinne-beelden, ghedich-
ten, ende vierighe uytspraken der Oudt-Va-
ders: Eerst ghemaeckt in 't Latijn door den
Eervv. P. Hermannus Hugo, Priester der Socie-
teyt Iesv, ende nu ghetranslateert in de
Nederlandtsche taele door den Eervv. Hee-
re I. de Harduyn, Pastoor tot Auvveghem, al-
soo die dienen tot troost van de bedruckte
herten, ende vervoorderinghe der devote
sielen, sullen bequaemelijck in desen benou-
den ende quaeden tijdt tot versterckinghe
onser hope eenen ieghelijcken voorghehou-
den vvorden. In Antvverp. desen 12. Octob.
Anno 1628.


Zegerus van Hontsum , S.T. Licent. Canonicus
& Pœnitentiarius Antuerp.
Librorum Censor.


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary