← Content: PreviousContent: Next →

O Heijl'ghe echt o soeten bant als lief geeft liefs rechte bant [15]


cl1613015pict

Back to top ↑
15. EMBLEMATA.
De Maechden comt der eeren groet
Een Minnaer sulcx vvt Liefden doet
Op hop', oft therte dat soo slaeft
Vyt haer Fonteyne vvert ghelaeft
T'Lieff dat noyt Lieffd' had by der hant
Invvendich voelden grooten brant
Tot een die sy noyt eer en sach
Nu stedich in haer sinnen lach
O soete Min alst comt te recht
Ghy vvaerlijck brengt opt lest de echt
Door Lieffdes bant so vast ghebreyt
Dat hy niet voor de doot en scheyt.

O Heijl'ghe echt o soeten bant
als lief geeft liefs rechte bant

Een Nieu Amoureus Liedeken:
Op de Voyse. Na dat de schoone Silvre Maen, &c.
VVaerom o schoon Goddinne fel
Valt ghy my suer int soete Minnen
En doet Cupidos schichten snel
Verwarren in het lichaem binnen
De Lieffde die ick draech divijn
Sal sonder list bevonden zijn.

Niet dat reyn Lieffde voor oft na
Contrary soude connen blaken
Ghelijck Iuppijn, die Europa
Als eenen stier heeft gaen ontschaken
Maer tgheen verborghen leydt int hert
Ten lesten reyn bevonden wert.

Oock leg ick Lieff gheen laghen nu
Die beyd' ons connen strijden teghen
En soecke te onteeren u
Als Danae door een gouden reghen
Lieff dat ghyt open harte saecht
Den naem daerin stont van u maecht.

Hoe condy sulcke Lieffd' versmaen
O reyne Nimphe hooch in waerden
Want ick en soeck niet als de swaen
T'onteeren u op deser Aerden
Dies Leda door des Liefdes schijn
Ontschaect wert vanden Godt Iupijn.

Waerom blijft ghy in Lieffden schou
Laet die ter herten zijn ghetoghen
Want ick en ben niet soo ontrou
Als hy die Io heeft bedroghen
En transformeerde in een Koe
Zijn Lieff / zijnde haer Lieffde moe.

Voorwaer u deucht is meerder weert
Dan alsoo seer veracht te wesen
Oft oock als Ceres van een peert
Ontschaect te zijn en heel mispresen
O Edel Lieff en weerde kint
By my ghy gheen ontrouwe vint.

Den Hemel onder wien ick buych
Mijn Lieffde niet en sal doen scheyden

Den Goden al zijn mijn ghetuych
Dat ick u niet soeck te verleyden
Maer eerlijck inden echten staet
Met u te leven vroech en laet.

Ghy Cupido wel grooten Godt
Met gouden schichten wiltse wonden
Haer die ick wachte tot een lot
Laet reyne Min sijn inghesonden
Soo mach sy lieven my eenpaer
Ghelijck als ick beminne haer.

FINIS.

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Edel Carssou, &c.
Int groene dal
Hoord' ick de vogels singhen
Met helder stem gherust
De dierkens al
In Clavervveyden ginghen
Met overgrooten lust
Apoll'ontwaeckten just
Die hittich quam verschijnen
Op dat groeyden
Ende bloeyden
Tsherten Medecijnen

Den Phœbus schijn
Doorscheen de groen Bosschagie
Daer al dees vreuchde was
Dies ick ginck mijn
Rusten op een passagie
Int lieve groene gras
En dacht het selve pas
Op mijn Lieffste ghepresen
Waer dees waerde
En vermaerde
Bloem doch mochte wesen.

Mits sach ick bly
Een maecht haer gaen vermeyden
Verciert heel triumphant
Sy quam nae my
Langs Ceres Ader weyden

Voorby den watercant
Ick namse bijder hant
Met vriendelijck vermaken
Van veel soeten
Minnen groeten
Wy te samen spraken.

Wy saten neer
Int groen / met goet behaghen
By s'voghels soet gheluyt
Dees Maghet teer
Hadt met haer meed' ghedraghen
Een Linckermand vol Fruyt
Daer wy tsaem aten uyt
Met Lieft draghende sinnen
Dies my beyden /
Daer verbreyden
Ons voorleden Minnen.

Wy traden voort
In een bloemdal benenden
Vermakelijcken soet
Tvrientlijcke woort
Woud' ick aen haer besteden
En sprack / o dochter vroet
Mijn hert / ziel en ghemoet
Hebt waerlijck ghy ghevanghen
Doort betrouwen
En d'Aenschouwen
Ws blosende wanghen.

Prince.
Oft Godt ons wou
Princesse tsaem vereenen
In eenen echten staet
Mijn Man / u Vrou
Veel lusten tsaem verleenen
En een Lieff waerde zaet
De droefheyt vroech en laet
Sou keeren tot verblijden
En de sinnen
In het Minnen
Souden niet meer strijden.

Ballade.
Als na hun beyden begheeren
In Lieffden sy accordeeren
Soo helpet dan gheenen haet
Maer vergeten d'oude quaet.

Een Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Die reyn Lieffde vierich, &c.
Schoonste der Goddinnen
Met u Minnen strael
Hebt ghy my van binnen
Ghewont teenemael
Om een door wien de smerte
Inwendich meerdert met veel pijn
En het domme herte
Schijnt ghetormenteert te zijn.

Als een Balsem reyne
Rieckt den Adem soet
Haer wangskens ghemeyne
Bloosen root als bloet
Haer Oochskens stralich stralen
Binnen door het inghewant
Waer deur sonder falen
Therte meer inwendich brant.

Schoonste Bloem verheven.
Weest doch niet verstoort
Waerom wilt niet gheven
Ghy een troostlijck woort
Denckt / sy die ons haten
Dattet boose tonghen // zijn
Die doort valslijck praten
Ons doen d'onbedwonghen // pijn.

Wiltse doch niet achten
Gheeftse gheen ghelooff
Stelts uyt u ghedachten
Hout u hoorent dooff
Want tgheen datse wercken
Is niet dan partijdicheyt
Dies sy soo verstercken
Tusschen Lieffgens nijdicheyt.

Prince.
Edel reyn Princesse
Siet het lijden aen
Dat ghy o voochdesse
My hebt aenghedaen
Doch in u vermoghen
Staet dat te versoeten // weer
Wilt in mededooghen
My u lieff ontmoeten // teer.

FINIS.

Cruys-veers.
Geen valsche tonghen
Van Lieffdes praet
Worden ghedwonghen
Te spreken quaet.

Een Nieu Amoureus Liedeken:
Op de Voyse. Ghy geesten jent,, seer excellent ick moet u wat medeelen.
Cvpido maer
Venus woorwaer
Ghy brengt den vrijers qualen
Sulcks men eenpaer
Mach mercken claer
Doort stieren uwer stralen
Soo ghy onsoet
Aen my nu doet
Met teghenspoet
Die ick hier moet verhalen.

Waeraen ghy kint
Is dit verdint
Wat zijn doch de oorsaken
Die thert bemint
Vliedt als den wint
My laetse hittich blaken
Seght sonder smaen
Reyn edel graen
Heb ick misdaen
Lieffd' salt weer beter maken.

Of ghy subijt
Lieff my affsnijt
Ick moetet luttel achten
Des Minnens strijt
Heeft zijnen tijt
Door d'oversoet ghedachten
Hoe groot party
De Liefste sy
Noch salse my
Int laetst' doen vreucht verpachten.

Seer langh gheleen
Heb ick ghestreen
Met hert / ghemoet en sinnnen

Door soete reen
Oock wel ghebeen
Op hoop van wedrom Minnen
Die soo verd' streckt
Dat sy verweckt
Reyn Lieffd' perfeckt
Die troost sal doen ghewinnen.

Ick prijsen moet
Het Liefgen goet
T'gheen chierlijck voor mijn ooghen
Hem fray voort doet
Deur Lieffdes gloet
Na desen wil ick pooghen
Om tsoet propoost
Des lieven troost
Lieff schoon ghebloost
V dienaer wilt verhooghen.

Prince.
Onthout dees les
Reyne Princes
En nemet doch int goede
Ghy Lieff matres
Zijt mijn Voochdes
Sterckt mijnen crancken moede
Want nu voortaen
Sal ick eel graen
V niet affgaen
Maer eeren tot den bloede.

FINIS.

Rondeel.
Ick soudet de Liefste wel eens brenghen
Indien zijt woude accepteren
Den soeten wijn sal haer niet verstenghen
Ick soudet de Lieff ste wel eens brenghen
Soo verde als sy dat wilde ghehenghen
Al kussende op deucht en eeren
Ick soudet de liefste wel eens brenghen
Indien zijt woude accepteeren
Avous schoon kint, tsal u niet deeren.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  A man and a woman holding each other's left hand; they are standing next to a ditch with a plank across it

  Back to top ↑

  Comments

  commentary