← Content: PreviousContent: Next →

Den wijn aenveert goddinne jonck was ic in pijn nectar u schonck [9]


cl1613009pict

Back to top ↑
9. EMBLEMATA.
Ghelijck de onghestuymde zee
Een Schip doet zeylen door de Ree
De baren zijnde heel ontstelt
Doen dickmaels dattet scheepken helt
In noot dan vvel het Ancker valt
Daert niet can houden vast ghestalt
Soo ist met tvvee gheliefkens goet
Die na het suer, vvel proeve tsoet
De achterclap brout haer fenijn
De vrientschap daerenteghen vvijn
T'meest vvort gheacht na d'ebb' alst vloeyt
Vercreghen vvert niet sonder moeyt.

Den wijn aenveert goddinne jonck
was Ic in pijn nectar u schonck

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Wee my ick mach wel claghen, &c.
Ghy Amoureuse sinnen
Die een schoon dochter vrijt
Stelt niet soo vast u Minnen
Op dat ghy gheenen strijt // lijt
Voor een sulck cleyn playsier // fier
De loose Min vermijt.

Een heb ick uytvercoren
Seer vast door Lieffd' eerbaer
Doch weynich wiltse hooren
Na my heur trou Minnaer // maer
Dat menich droeven traen // saen
My cost met lijden zwaer.

By Daghen ende nachten
Heb ick soo droeven ganck
Ghegaen / en tot verachten
So wort nu mijn ontfanck // cranck
En voor dit trouwe leet / weet
Zijt my noch luttel danck.

Dies heb ick niet ontfanghen
Voor al dees moeyten siet
Dan droeffelijck verlanghen
Van troost my gantsch gheschiet // niet
Want hare vrienden zijn // mijn
Heel bitter met verdriet.

T'hert heeft sy my ontoghen
Deur haer bruyn ooch opslach
Mijn verstant inghesoghen
Want sy een heelen dach // lach
In mijn herte ghepast // vast
Dit wercket groot geclach.

Lieff wat ghingt ghy al spreken
Tgheen noyt en was ghemeent
Als dickmaels heeft ghebleken
Thert dat noyt was versteent // weent
Om dat ghy deur ontrou // ou
Een quade Faem verleent.

Hoewelt my zwaer sal vallen

Te stellen wt den sin
V Liefste Lieff met allen
Want tbrengt my cleyn // ghewin // in
Daerom seg ick dat ghy // my
Ghetoocht hebt valsche Min.

Ghy Iongmans vroom in eeren
Sulck dochters doch versmaet
Sy doen den druck vermeeren
En wercken vroech oft laet // haet
Waer deur een jong ghesel // wel
Moet leven desperaet.

Prince.
Princessen hooch van moede
Al zijdy rijck in pracht
Verneert u als de vroede
Want trotsheyt hooch gheacht // bracht
Hemselven totten val // al
Ter schant vant heel gheslacht.

FINIS.

Ballade.
O Phœbi gouden hemels licht
Door u verbijstert mijn ghesicht
Also oock door de Lieffde heet
Men blind'ling groeyen siet groot leet.

Een Nieu Amoureus Liedeken:
Op de Voyse. Boerinnetgen, als ghy sult water halen, &c.
Edel Ionckvrouvve
Daer ick op bouwe
Door Cupido zijn wreede strale
Die my ghewont heeft teenemale
Tot een jonckvrouwe schoon
Sy is der vreuchden croon
Ick wacht van haer tot loon
Blijschap voor quale.

T'recht doet my spreken

Al mijn ghebreken
Om dat sy is het vier der minnen
Dat in my hittich brant van binnen
Midts zijnen heeten gloet
Indien ghijt niet en boet
Ick door reyn Lieffde moet
Bijna ontsinnen.

Als Daphne reyne
Eer ick alleyne
Ionckvrouwe schoon u boven maten
En sal u tgeender tijdt verlaten
Soo Theseus heeft ghedaen
Zijn Ariadne saen
Ick draghe na tvermaen
Lieffd' boven maten.

Waert ghy om winnen
Schoonst' der Goddinnen
Als Perseus den Ridder bouwe
Ghewan Andromeda zijn Ionckvrouvve
Haer leven hy verschoont
En wort met haer gheloont
Dan werde me ghetoont
Mijn Lieffde trouwe.

Prince.
Edel Princesse
Door u Noblesse
Sal ick u numermeer begheven
Maer eer bewijsen al mijn leven
Soot u persoon behaecht
Dat ghy wat Lieffde draecht
Dan blijft ghy suyver Maecht
Int hert gheschreven.

FINIS.

Bruyloft Liedeken
Op de Voyse. Alst beghint, &c.
Hout aen met vreucht /
Ghy eerbaer jeucht /
V nu verheucht
Ghebruyckt gheneucht
In eer en deucht

Terwijl ghy meucht
Wilt tsamen triumpheren // floreren
Want yeder heeft
Die thert troost gheeft
Soo langh' ghy leeft
Wilt soete vreucht useren.

Ons Bruyt seer soet
Heeft nu met spoet
Haer Lieffgen goet
Waer by sy moet
Oock leven vroet
Dat Venus doet
Cupido principale // zijn strale
Int herte schoot
Want Lieffde groot
Den Bruyd'gom boot
Zijn Lieffste Lieff loyaele.

Hoe Lieflijck fijn
Is het om zijn
By Lieffs aenschijn
T'is Medecijn
Tot elck termijn
Voor bitter pijn
Soomen voor alle wercken // mach mercken
Aen Hijmens Soon
Die seer ydoon
Zijn Bruyt seer schoon
Ontfangt tot vreuchts verstercken.

Prince.
Prince ghemeyn
Princes eel greyn
Twee Lieffgens reyn
Schept vreucht alleyn
Int Nimphen pleyn
Door Lieffd' certeyn
Gheluck wensch ick u beyden // voort scheyden
Bruydegom Heer
En vrou Bruydt teer
Wt drucks verseer
Wil Iupiter u leyden.

FINIS.

Nieu-jaerliedt:
Op de Voyse. Fortuyn Anglois, &c.

O Tijt vol lusten
Die door Phœbusschijn
De jeucht doet rusten
Daert soet is om zijn
Welriekent schoone
O Pegasides pleyn
Daer mijn persoone
Soeckt rust plaetse alleyn.

Ida verheven
Tgroene Nimphes dal
Doet vrolijck leven
Die Najades al
De Muses jeuchdich
Verchieren Helicon
Hierom wel vreuchdich
Rijst nu mijn clare Son.

Een Son seer claere
Diemen claerheyt heet
Sy is voorwaere
Als Daphne becleet
Met Lauvverieren
Iae Roosgens wit en root
Nae d'oud' manieren
Vult Flora haeren schoot.

Pomonaes gaerden
Haer me spoeden ras
De reys t'aenvaerden
Nae den hoogh' Parnas
Om daer te vinden
Een Nimphjen oversoet
Die my beminden
Ghelijck mijn hert haer doet.

D'eelst der Goddinnen
S'levens jonste toont
Vyt reynder Minnen
Lieffd' met Lieffde loont
Cupido vaerdich
Met zijn schichten subtijl
Ghewont heeft aerdich
Twee met een gouden pijl.

Dat is mijn gouden
Son / sliefs silvre Maen
Daer Lieffd' op bouden
Om dat wy ontfaen
T'licht van malcandren

Dat ons tot vreuchden treckt
Iae d'een den andren
Tot reyne Lieffd' verweckt

Prince.
Princesse Reyne
Waertste Diana
Soetste Fonteyne
Die my comt te stae
Twee claer ghesichten
Vereenighen wel bey
Om druckx verlichten
In desen coelen Mey.

FINIS.

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Met swaer ghepeys, so moet ick lamenteren.
Int Hollants pleyn
Weet ick een schoon Goddinne
Die my in Lieffden sticht
Prijs weert alleyn
Als de Goddin der Minne
Deur d'oversoet ghesicht
Dat mijn jonck herte licht
Int vriendelijck beschouwen
Op der Aerden // gheen soo waerden
Bloem van alle vrouwen.

Als Aurora
Eer sy begint te daghen
Tgroen loof ontluycken doet
Dat Diana
Met Phœbus mocht gaen jaghen
Het dertel wilt seer soet
Alsoo dees weertste vroet
Doort Liefflijck ooghen straelen
Licht van smerte // mijn jong herte
Met vrientlijcker talen.

V Prijs ick Lieff
Al bouen de Najaden
Die yeder een noemt schoon
Niemant verhieff
Zijn Liefgen vol weldaden
Als ick doen u persoon
Want met Minerves croon

Soo sal ick u verchieren
Door u jeuchdich // aenschijn deuchdich
En wijse manieren.

Mocht ick seer dra
Met moeyten u ghewinnen
Ghelijck Perseus wan
Andromeda
Terstont soud' ick beginnen
En vallen cloeck daer an
Want gheene moeyten dan
My souden yet verdrieten
Als tot loone // u persoone
Ick maer mocht ghenieten.

Prince.
Prinslijcke jeucht
Maechdeken uytvercoren
Daer al mijn hoop op staet
Ionckvrou vol deucht
Laet my niet gaen verloren
O schoonen dagheraet
Comt my doch te baet
Wilt reyne Lieffd' bewijsen
Voor sulck jonste // en goe gonste
Lieff sal ick u prijsen.

FINIS.

SONNET.
Merckt hoe Lieffdes gulden schichten
Treffen soo die jeucht int hert
Dat sy gantsch verwonnen wert
Sonder dat haer pijn sal lichten.

Dat comt door pijlen die doen swichten
Dedel Lieffde seer minioot
Want dees straelen zijn van loot
En doen gants de Lieffde slichten.

Maer wanneer van beyden zijt
Gouden stralen brenghen strijt
Dan floreert het soete Minnen.

En twee Lieffgens nae den vlijt
Trachten door reyn Lieffd' subijt
D'een den andren soo te winnen.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   A couple at a beach: the man is holding a cup, the woman is seen from the back; in the background: sailing-ships in the roads

   Back to top ↑

   Comments

   commentary