← Content: PreviousContent: Next →

Eij hemel vreucht wat Ieucht ons thert als t'soet accoort vereenicht wert [3]


cl1613003pict

Back to top ↑
3. EMBLEMATA.
Een yvrich Iagher jaecht het vvilt
Int ruyssent bosch, zijn vvinden stilt
Op dat hy selffs beloeren mocht
Een hart daer hy vvel eer om docht
Hem comt een dichte Lommer voor
VVaerin hy speurden deur t'ghehoor
Party vant hart, vvelck vvas een hin
Daer toe heel strecten zijnen sin
De Lieffd' hem dede luystren scherp
Goddinnen lust op Lieffdes herp
Tvergeefs oft niet by tijts ghevvaeckt
Alst Lieff zijn Lieff in Lieffd' vermaeckt.

Eij hemel vreucht wat Ieucht ons thert
als t'soet accoort vereenicht wert

Tsamenghesang van Hippomenes ende Attalanta:
Op de stemme. Venus, Iuno, en Minerva, dry Goddinnen, &c.
Hippomenes. Nae dat Luna om te rusten
Dach en nacht verscheyd'
Wild ick my wat gaen verlusten
Inde Clavervveyd'
Aurora quam dorstich asen
Tellus weyden groen
Dattet dertel vee mocht grasen
En hem weeldich voen.
Attalanta singt op de stemme: Schoonste Nimphe van het vvout, &c.
T Hemels helder gulden licht //
Onderricht
Een edele Nimphe schoone
Attalanta reyne maecht //
Soo 't u haecht
Vliedet yeder Mans persoone
Hippomenes. Ick sach dat veel Ionghelinghen
Deur reyn Lieffds behoor
Om Attalanta aenvinghen
Prijs van loopen voor
Twelck my dachte met onreden
Een onwijs bestaen
Deur sulck Lieffde sy dit deden
Die my heeft ghevaen.
Attalanta. Voor veel Harders had ick vrees
Dan tot dees
Schijnt te strecken myn behaghen
Edel jonghlingh niet en loopt
Beter Hoopt
Soo suldijt u niet beclaghen.
Hippomenes. Schoonste wilt soo snel niet loopen
Mijn trou Lieffd' aensiet
Laet my niet den doot becoopen
In sulck zwaer verdriet
Want in u bestaet mijn vreuchde
Door een groot ghequel
Peerle ende Nimph vol deuchde
Vliedet niet soo snel.


Attalanta. Al ist dat de Lieffd' perfect
T'uwaerts streckt
Behoudet Liefste u leven
Want u eenich Nimph bemint
Als den wint
Wilt noch niet verloren gheven.
Hippomenes. Cypria schoonst der Goddinnen
D'minnaer hulpe doet
Op dat hy deurt troulijck minnen
Wint zijn Liefste soet
Want ick weet dat haer ghedachten
Door reyn Lieffde trou
My inwendelijck groot achten
Dese schoon Ionckvrou
Attalanta. V soet wesen en schoonheyt
My verleyt
Deur de schichten die sulcx rieden
Hoewel ghy de waertste zijt
Voor dees tijt
Attalanta weer gaet vlieden.
Hippomenes. Door des Lieffdes hooch vermoghen
Wan ick eene gaeff
Daer de twee aff zijn vervloghen
Laes! ick Lieffdes slaeff
D'leste me gae avontueren
Int wtwerpen coen
Misschien wat ghewenste ueren
My noch voordeel doen.
Attalanta. Wie soud teghen Lieffdes pijl /
Seer subtijl
Zijn wreedicheyt toghen connen
Hippomenes met verstant
Attalanta.
Heeft in Lieffden overwonnen
Hippomenes. Door ghewenste gouden vruchten
Yeder crijcht zijn deel
Volmaeckt schijnen jeuchts ghenuchten
In wellusts prieel
Daer Lieffd' wederlieffd' gaet voeyen
Met oprechten gront
Soo mach sy dan eeuwich bloeyen
In des werelts ront.
Attalanta. Als ist dat veel Nimphen vlien

T' can gheschien
Dat sy mijden t' groot beswaren
Als Fortuna omme went
T' loopen ent
Vrient'lijck sy te samen paren.
FINIS.

Cruys-vers.
T' gheen int eerst scheen onghesien
Staet opt laetste te gheschieden
Tusschen soete jonghe lieden
Hoewel sy van Lieffde vlien
Cant wel alder gringst gheschien
Datse trou deen dander bieden.

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Een vrouken heb ick int herte gheprent, &c.
O Dach en claren morghenstont
Heel helder met behaghen
Als Aurora opt Aertrijcx gront
Bracht d'openingh' vant daghen
Bevochtighende t' looff en gras
Tgheen Sol quam overschijnen
Op dat sulcx groeyde yeder pas
Groen ende ras
Tot veelder menschen Medecijnen.

Wat vruchten dat ghy Aerde baert
Deur Phœbus hooch verheven
Van al gheen heeft sulck cracht oft aert
Ghesondicheyt te gheven
Den Minnaer die door Mins aenvanck
Hem quellet menichwerven
Soo dat hy wert in 't Minnen cranck
Deur t' snoot ontfanck.
Zijne ghesontheyt soo te derven.

Eens doen Phœbus Cupido sach
Zijn gulden boochjen spannen
Sprack hy door hoochmoedich ghewach
Mijn cracht sal u vermannen
Laet my dien boghe voeren snel
Die gaet ter jacht Floreren
En Python heb versleghen fel
Sal desen wel
Veel beter dan ghy gouverneren.

O Phœbi dese reden stilt

V cracht haest wert bevonden
Schiet ghy met uwen booch het wilt
Mijn pijl sal u doorwonden
Met eenen brant vol Lieffdens pijn
Te laet ist dan ghevloden
V eere scheelt soo veel van mijn
Ghelijck als zijn
De Dieren minder dan de Goden.

Cupido spande zijnen booch
Met eenen schicht van Goude
Die snellijck in Apollo vlooch
Een looden die vercoude
Hy inde schoone Daphne sant
Dien Phœbus Lieffd' moest bieden
Maer hoe dat heeter wert zijn brant
Aen elcken cant
Hoe dat zijn weertste meer ghinck vlieden.

Prince.
Prins grooten Godt, en cleyne wicht
Onsichtbaer zijn u crachten
Contrary sent ghy wel een schicht
De gheen die u verachten
Ghy hebt in u bedwanck den goon
Doetse na u wil Minnen
Al schijnt hun sake staen heel schoon
Verkeerden loon
Door u int eynde sy ghewinnen.

FINIS.

Ballade.
Die tusschen aerd' en hemel sweeft
Met Gout en looden pijlen
De Liefkens sulcken wonden gheeft
Beclaechlijck wel by wijlen.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  A man and a woman making music, outdoors

  Back to top ↑

  Comments

  commentary