← Content: PreviousContent: Next →

[Dedication]


Back to top ↑
Den
ACHTBAREN VOORSIE
NIGEN DISCRETEN S. HANS TIEDEMAN
de Ionghe, Liefhebber der edele Poesie,
Wenscht den Drucker heyl en welvaren.

Achtbaer voorsienich Heer den overgrooten sin
Die 'kspeur in u ghemoet, tot d'edel Reden Conste,
My raden dat ick u sou bidden dat g'uyt Ionste
Ontfanghen wilt den Hoff van Liefdens vlugghe Min.
Ick sach het oude Iaer verrollen als een kleet
Ick sach de Winter grijs weer met sijn bonte rocken
En nae sijn streng' ghebiet de Lucht vol witte vlocken
Eer datmen van de comst der vriesen noch en weet.
De Somer is ons oudt met Lentens groene tijdt,
Den Winter is ons nieu met sijn bestoven velden
En spieghel Cristalijn de Min my voore stelden
Nochtans haer lusthoff soet, en sprack tot my verblijt.
Ghy die uyt svaders Stam zijt in mijn Iock ghegrift
Kiest tot een Schut-Heer trou van mynen LVSTHOF geurich
Een die Mercuri dient, en is mijn crachten speurich
Door mynen gouden pijl in letterlijck gheschrift.
Den Winter sal met 'tijs verwinnen niet sijn vlam
Die een A.B. ontstack door tLieft ghefloncker
In sijn vercoude ziel, oft schoon den Hemel proncker

Mijn oom sijn vlijt verweckt soo haest Aurora quam
Seght hem dat hy my dient van t' oud int Nieuwe Iaer
'K sal hem sijn soete quael doen keeren in verblyen
'K sal hem met myne gunst vereeren in het vryen
Tot dat mijn oogjens bruyn sien 'tlieff ghepaerde paer
Wech vlooch de schalcke Min nae Cipres schoon ghebou
En ick begon de handt op 'tglad' pampier te swaeyen
Met een belaeffde pen den dach craeyer int craeyen
Ghebood scheen mynen Gheest dat ick u kiesen sou.
Siet Heer dits dan de beed' aen dy van my u vrient
Bevrijdt dees Lusthoff groen van Cupido uyt minnen
Ghy sult vertrout sijn woort 'tprofijt met vreuchden winnen
Dewijl dat Venus kindt veel duysent Minnaers dient.
Dat u Mercuri staff in synen dienst bewaer
bevrijt 't gheschreven werck voor spotters laster beeten
En Zoilus argh ghebroet ick doe tgheen m' is gheheeten.
Vaert wel Godt u beheyl met g'luck int Nieuwe Iaer.

V dienstich goede vriendt
W.I. Stam.
Iaersdach Anno 1613.


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary