← Content: PreviousContent: Next →

Drinct mijn goddin voor soeten wijn mijn lijden sal verblijden sijn [10]


cl1613010pict

Back to top ↑
10. EMBLEMATA.
Cond' ick bekennen u ghedacht
Oft ghijt van harten my toebracht
Den schijn toocht vvel een fier ghelaet
En in het eynde vverdet quaet
VVanneer een Nimphe liberael
Is openhertich soet ter tael
Oock onbedacht een vvoort ontvalt
VVort vvel ten quaetsten naeghekalt
Daerom jongman die u vercleent
Niet vvetende oft ghijt recht meent
Dees dronck sal ick versmaden niet
Voor al blijft heus vvat u gheschiet.

Drinct mijn goddin voor soeten wijn
mijn lijden sal verblijden sijn.

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. O ghy Nimphe hooch vermaert, &c.
Avrora den daghe brengt
Als Luna gaet te rust
Metten dau het looff besprengt
Tot der groen cruyden lust
Phœbus fijn // helder schijn
Met zijn waghen guldich // straelt
Ceres trou // doort ghebou
Vruchten menichfuldich // haelt
Die vermakelijck / ende smakelijck
Brengen schatten rijck.

Hier door me ontluycken gaet
De eel Pomona schoon
Deur Apol in hooghen graet
En oock Flora ydoon
Die in fleur // soet van geur
Tvelt veelverwich schoon verciert
T'Nimphen pleyn // net en reyn
Vreuchdich vol vant soet ghediert
Hierin rapē // vreucht // en betrapen // g'neucht
D'eerbaer suyver jeucht.

Tellus verheven Goddin
Der vruchten principael
Tgeen dor was / daer sentse in
Den wasdom teenemael
Cleetse coen // reyn en groen
Tot des maechdes minnen // loff
Dies verblyt // zijn altijt
D'Nimphes int Goddinnen // hoff
Om de Ieuchden soet // diet veel vreuchden doet
Int claver groen met spoet.

Dies met Hymen vol ghenucht
Het Maechden bloemken bloeyt
Laet dan varen sucht en ducht
Dewijl het loofken groeyt
Na t'betooch // schoon int ooch
Om becoren tsoet ghesicht
In Slieffs tuyn // d'ooghen bruyn
Dat gheliefgens wel verlicht
Int betrouwē // maer // en aenschouwen // claer
Het soet ghewinck van haer.


Prince.
Princelijcke Muses eel
Vyt levendighe jonst
Chiert ons aertsche schoon tonneel
Met Redenrijcke gonst
Soo verhieff // yeders Lieff
Trou een slaver die so slaeft
Dat hy wacht // dach en nacht
Om van t'lieff te zijn begaeft
Met een schoone // eer // en trou loone teer
Deur hertlijck begheer

FINIS.

Een nieu Amoureus Liedt:
Op de voyse. Fortuyn Anglois, &c.
Swaer fantasyen
Crencken therte mijn
Doort eensaem vrijen
Twelck my brengt in pijn
Om u Carssouvve
Die my oyt hebt behaecht
O schoon Ionckvrouvve
En jeuchdelijcke maecht.

V sal ick Minnen
Lieff tot alder uer
Om troost te winnen
Hoewel het my valt suer
Midts ghy gaet wennen
Van my u ghesicht claer
En niet wilt kennen
My voor u trou dienaer.

Schoon Maecht vol eeren
My doch d'oorsaeck seght
Van Lieffds affkeeren
My gheschiedt onrecht
Zijnt clappaerts tonghen
Wilt die ghelooven niet
Ick word ghedronghen
Te claghen mijn verdriet.

Ach swaerlick suchten
Moet ick om u mijn Lieff
Mits ghy gaet vlucten
Van die u verhieff

Kende ghy therte
Van my v dienaer goet
Mijn bitter smerte
Ghy keeren soudt int soet.

Nachten en daghen
Staet ghy jonckvrou schoon
Int soet behaghen
Van mijn trou persoon
Lieffde comt quellen
Tghemoet door reyne Min
Hoe cont ghy stellen
Mijn Lieffd' wt uwen sin.

Niet can u baten
Lieff al mijn droeffheyt
Mits ghy wilt laten
My / die troost verbeyt
Het droevich leven
V wesen can gheen vreucht
Om dat begheven
Ghy wilt mijn jonghe jeucht.

Albastelijcke
Fier Princesse reyn
En schoonheyts rijcke
Lavende Fonteyn
Zijt ghy Goddinne
Met uwe wangskens root
In Hert en sinne
Lieff ick u totter doot.

FINIS.

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Den Mey den Mey coel is den Mey, &c.
AElus Godt der winden snel
Ontdeckt twout door u winden
Op dat ick die nu lyd' ghequel
Mijn weertste Nimph' mach vinden

Want in het dichte bosch der Goon
Ginck my dit leydt gheschieden
De alderschoonste is ghevloon

In ontrou ginck sy vlieden.

Ghy Phœbus licht met eender strael
Alst Hemels licht der Goden
Op dat ick niet int bos verdwael
Sien waer sy is ghevloden.

Helpt my o Venus schoon Goddin
De Alderfierste vanghen
Wilt doch het net der soete Min
Rontom de boomen hanghen.

O ghy Cupido t'alder stondt
Een Gouden schicht maeckt vaerdich
Op dat ghy in het herte wont
Mijn alderschoonste waerdich.

Niemant nu hier mijn claghen hoort
Helaes noyt meerder pijne
Tot d'eynt mijns levens jaegh ick voort
Na druck oft medecijne.

O Nimph die my dit lijden doet
Ick volch u sonder treuren
Al soudet wreede wildt verwoet
In dolheyt my verscheuren.

Als ick dan deerlijck leg verscheurt
En ghy dat comt te weten
Denckt sulcx om uwent wil ghebeurt
Dat my twildt heeft ghegheten.

Oft ghy my dan beclaecht met leet
En woudt den commer stelpen
Dan comt den troost al t'onghereet
En tvalt te laet te helpen.

Princesse keert ten halven noch
Al eer het is te spade
Wilt om ons Lieffde dencken doch
Soo prijs ick u ghenade.

FINIS.

Cruys-veers.
Te voren wel bedacht
Behoet veel droevich lijden
Alst wert te recht ghebracht
Cant Liefgens twee verblijden.

Een nieu Amoureus Liedt:
Op de voyse. Met swaer ghepeys, &c.

Comt al ghy Nimphen reyn
Syrenen soet van sanghen
Verciert der vreuchden hoff
Daer Lieffde is in treyn
Die dees twee heeft ghevanghen
Int Minnen net tot loff
Van veel jonghe paren
Die Minnelijck vergaren
Haer ter eeren // helpt vermeeren
T'vriendelijck hanteeren.

Die Lieffd' eerst had verblindt
Al door den schijn der ooghen
Soo dat hy nau en sach
Een spieghel nu ghewint
Om beter sien te moghen
Daer zijn ghesicht in lach
En sy met reden /
Die hoefdeloos ginck treden
Heeft te deghen // doort beweghen
Hooft en troost ghecreghen.

Met trouwer Lieffden bant
Heeft Venus u ghebonden
Wel oversoete paer
D'onwtgheblusten brant
In u twee is ghesonden
Flora tot dienst van haer
Brenghet sonder roemen
Veel rieckende schoon Bloemen
Lieffdes wapen // soet gheschapen
Om vreucht in te rapen.

Hymenus Godt vol vreucht
Cupido hooch verheven
De Speelnoots sullen zijn
Des Bruydegoms vol deucht
Diana cuysch van leven
Pallas vol wijsheyt fijn
Dees sullen leyden
De Bruyt tusschen haer beyden
Daer int rusten // oyt men blusten
Amoureuse lusten.

Prince.
Prinslijck by een ghevoecht
Sal Iuno by u woonen
Daer yeder een nae traecht
Apollo verghenoecht
Niet eerder wil verthoonen
Voor dat passeert den nacht
Die u sal verleenen
Tgheen al wieghende can weenen
Onderlinghen // dat volbringhen
Leert de Bruyt wel singhen.

FINIS.

Ballade.
Vrede draghet vreeds Banieren
Over een gherustelijck paer
Die malcander soo vercieren
In het houwelijck eerbaer
Dat sy zijn gherust te gaer
En oock soecken met hun beyden
Van malcander niet te scheyden
Al walt hun de werelt swaer.

Een Nieu Amoureus Liedeken:
Op de Voyse. Eradi Majo, &c.
Het hert met recht beschreyt
Tgheen hem is overcomen
Om dat door wreedicheyt
Ick ben mijn Lieff ontnomen
Maer wie dat doet
Het is onvroet
Tot zijn onvromen.

Ick had een eenich Lieff
Dien ick bemind int herte
Maer Pyrrus als een dieff
Wechvoerden my met smerte
Doch in dat dal
Hy winnen sal
Loon voor dees perte.

Orestus is mijn heer
Int herte uytvercoren
Gheen vreuchde nemmermeer
Ick connen sal oorboren
Soo langh my hier
In dit quartier
Pirrus comt voren.

Prince.
Princesselijck bedroeft
Blijff ick in swerelts zalen
Midts ick het snoo gheboeft
Op u persoon hoor smalen
Tdroeff hert onbly
Hoopt dat ghy my
Wedrom sult haelen.

FINIS.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   A woman drinking from a cup while holding her skirt, a man speaking to her; a view across a river

   Back to top ↑

   Comments

   commentary