← Content: PreviousContent: Next →

Aen t'waters cant liefs stemme queelt als t'hert weer liefs herte steelt [16]


cl1613016pict

Back to top ↑
16. EMBLEMATA.
Een schoonen Somer locket uyt
Den jonghe Ieucht om het gheluyt
Des Nachtegaels te hooren soet
Dies eer de Sonne rijst elck spoet
Na T'Nimphen dal met soet ghespeel
By allen tjong ghevogelt eel
Den Minnaer een die hem bemint
Int Groen onder de Lommers vint
VVaer sy den soeten tijt doorbringt
Mits sy heel Amoureuslijck singt
Dies metter haest zijn hert ontsprang
Doort hooren van zijns Liefstens sang.

Aen t'waters cant liefs stemme queelt
als t'hert weer liefs herte steelt

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse.
Schoonste Nimphe van het wout, &c.

Cvpido brengt suclk onvree /
Als de Zee
Door de golven ende Baren
Dat den Bootsman cloeck besint /
Inden wint
Buyten slants nau dervet varen.

D'Lieffde die rijst hooch en laech
Als een vlaech
Ende uyt ghestorten reghen
Dies men op de groene paen
Nau derff gaen
Noch ghebruycken Lieffdes weghen.

Phœbus hittich had verhoocht
Opgedroocht
Alles des Nimphes waeranden
En eer dat de Son verdween
Ginck ick heen
Thart vermaken op de landen.

Daerna comend' by een reyn
Claer Fonteyn
Hoorden ick Sijrenen queelen
Die Van Lieffdes stercken brant
Seer playsant
Songhen soet uyt helder keelen.

Onder eenen groenen Boom
Aenden stroom
Hoorden ick een Nimphe singhen
Dies het herte werde bly
Conde my
Gantschelijck oock niet bedwinghen.

Lieffde crachtich my doen riet
Dat ick niet
Laeten soud' heur aen te spreken
Dies ick soo met haesten coen
In het groen
Aen haer zijd' ben neer ghestreken.

Ick sprack Nimphe seer ydoon /
Hout den toon
Mijn persoon comt u te helpen
Want de Lieffde int secreet
Brandet heet
Diemen qualijck can uytstelpen.

Eerst soo was ons soet aenvanck
Inden Sanck
Datter menich is bedroghen
Door de loose Mins opset
In het Net
Onbedachtelijck ghetoghen.

Waerop dat ick doen aenhieff
Seyde Lieff
Singht eens vande trou Minnaren
En d'ontrouwelijcken haet
Doch versmaet
Schaed' waert datse al so waren.

Menich heeft so trou ghemint
Lieve kint
Ia ten eynde van hun leven
Desghelijcken sal ick ou
Reyn jonckvrou
Nemmermeer oock niet begheven.

Denckt hoe soetelijck int crijt
Ons den tijt
Viel / deur tlieffelijcke praten
En hoe vrientlijck hant aen hant
In het sant
Dat wy Lieffgens tsamen saten.

Dees Princesse me haer hert
Vrientlijck vvert
Lieffde quam haer oock verwarmen
Midts ick haer so Liefflijck hat
Soet omvat
Inde middelt / met mijn armen.

Een Nieu Amoureus Liedeken:
Op de Voyse. Den tijt is hier, datmen, &c.
Den coelen Mey
Staet Lieffelijck voor ooghen
In dees Contrey
Betreden wort de baen
In elck valley
De Sonne gaet verhooghen
Om tsoet gheschrey
De Minnaers buyten gaen
Met haer gespelen in Lieffden schoon ontdaen
Om therte te vermaken //yet
Sy by malcander raken // siet

Sulck vreuchde is te laken // niet
Want t'mach in Lieffd' bestaen.

Menich jong paer
Liefflijcken om vercieren
Wand'len te gaer
Al langs den watercant
Sien swemmen daer
Viskens inde Rivieren
Gaende voorwaer
Vriendelijck hant aen hant
En openbaren haer Lieffde vol verstant
Therte dat zwaer te sorghen // plach
Door Lieffd' die lang verborgen // plach
Haet ende nyt verworghen // mach
Door Lieffde abondant.

De weyden staen
Heel cierelijck ontloken
Met groene blaen
T'dor hout becleedet is
Der Nimphes paen
Staen Lieffelijck vol roken
Deur bloemkens saen
Die Flora sent ghewis
Die gaet verchieren
Der Amoureusen dis
Daer sy om drucx vergheten // rat
Soet Lieffelijcken eten / wat
Bacchus schenckt onghemeten // t'nat
Der Lieffden soet en fris.

Aurora vocht
Door shemels daus besproeyen
Een soete locht
Brengt aen het firmament
De jeucht bedocht
Sich haestelijck gaet spoeyen
Met handen vlocht
Veel Cranssen excellent
Van Roode Roosen / en bloemkens pertinent
Phœbus het Loof voortspruyten // doet
In cracht en vol virtuyten // soet
Soo dat de jeucht na buyten // vroet
Hun daghelijcken went.

Prince.
Prinslijcke reyn
Minnaers ende jonckvrouvven
Int Nimphes pleyn
Vermaeckt u allebey

Gaet ter Fonteyn
Vyt Lieffdes gloet beschouwen
Hoort soo ghemeyn
Des Voghels soet gheschrey
Want uwe vreuchde / groeyt op dese valey
Laet Lieffdes lust ontspringhen // bly
Wilt Lieffelijcken singhen // vry
Reyn Lieffd' wilt niet bedwinghen // ghy
Trou Lieffgens inden Mey.

FINIS.

Ballade.
Den Mey te planten is een vreucht
Als die recht groeyt in trouwen
En Venus die me helpt ter deucht
Sulck Lieffd' is goet te bouwen
En blijd'lijck om t'aenschouwen.

Een nieu Amoureus Liedt:
Op de voyse. Mon Verle. Oft Ghelijck als de witte swane, &c.
O Onsichtbaer Lieffde reyne
Die my aendoet groot ghequel
Mijn Lieff sien ick in dit pleyne
Maer door looden schichten fel
Vind' ick my helaes bedroghen
Arm Minnaer
Venus raet is niet dan loghen
Voor en naer.

Lieffde soud' my niet bedrieghen
Oft ghebonden houden vast
Cond' ick als Dedalus vlieghen
Even just soot beste past
Dan ick wensten wel te comen
By d'eel graen
Haer mijn Liefde uyt ghenomen
Doen verstaen.

Maer oft ick dan verder trachte
En so weynich vreucht bedreeff

Dat ick inde zee versmachte
En in mijn leer jaren bleeff
Als Icarus stout vermoghen
Boven al
Die soo hooghe heeft ghevloghen
Tot zijn val.

Als ick Lieff uwen persoone
Noemen hoor / oft om u peys
Denck ick o Goddinne schoone
Om ons Liefd' menighe reys
Dan ontsteeckt het vierich minnen
Met een gloet
Dat ick u met hert en sinnen
Lieven moet.

Maer als ick dan niet en vinde
V / na wien mijn herte haeckt
Blaest al ydelheyt den winde
En de Liefde heeter blaeckt
Soo dat ick dan onderlinghen
Peyns om ou
Can de Lieffde niet bedwinghen
Schoon jonckvrou

Maer ick moet schoon Liefgen achten
Dat ghy my niet laten sult
Doch d'ontfermende ghedachten
Sullen door een groot ghedult
Van reyn Lieffde overstelpen
Int aenvangh
Ghy Lieff sult u dienaer helpen
Dat eer langh.

Hierop wensch ick duysent vreuchden
V mijn reyn Princesse fier
Als een Coningin der jeuchden
Sal ick dan u Croonen hier
Met een Lauren Crans verheven
Pertinent
En sal u de eere gheven
Tot den ent.

FINIS.

Eer behoortse diet is weerdich
Dat sy wint door eyghen deucht
Verdienden loon die is rechtveerdich
Principael by d'jonge jeucht.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   A man and a woman seated on a river-shore; the man who looks over his shoulder, has put his arm around the waist of the woman who is holding a music book(?)

   Back to top ↑

   Comments

   commentary