← Content: PreviousContent: Next →

t'vleugel kint dat niet en siet de minnar in het danßen schiet [8]


cl1613008pict

Back to top ↑
8. EMBLEMATA.
O Lieffde schalck, doortrapt subtijl
Veranderlijcken vvel somvvijl
VVat moeyten ist die u verveelt
VVanneer ghy slechts het herte steelt
Der jeucht, die om den roosen crans
Sich minlijck voeget totten dans
Al vvas het lichaem noch so dicht
Ghy comt daerin met uvven schicht
Die brandende brengt sulck firtuyt
Dat niet can zijn gheblusset uyt
Een minnaer dus gheniet zijn Lieff
Die hy uyt reynder Lieffd verhieff.

t'vleugel kint dat niet en siet
de minnar in het danssen schiet

Een nieu Amoureus Liedt:
Op de voyse. Den fieren nachtegale, &c.
VVilt om het soet vermaken
Schoon jonckvrou niet versaken
Reyn Lieffde die gaet blaken
In een jongman met eeren
Wilt alle droeffheyt staken
Nae tsoet verbont me haken
Ons beyden sal ghenaken
Veel vreuchden doort hanteren
Wat is het leven och
Eenlijck te wesen noch
Gheen boomen met bedroch
Gheplant nu werden doch
Hier in des werelts erven
Dan om vrucht te verwerven
Niet vruchteloos te sterven
Hierom hem vroet
Den Bouman enten doet.

Op dat van aenbeginnen
Men spruyten mocht ghewinnen
Die vruchten hebben binnen
Vol smakelijcke lusten
Sghelijcx Lieffste vriendinnen
V dienaer wilt beminnen
Niet langhe u versinnen
Op vreucht mijn hert laet rusten
Want ghy alleen doch zijt
Die hert en sin verblijt
Helpt my uyt Lieffdens strijt
Op dat ick word' bevrijt
Vant Minnen / nacht en daghen
Laet my u jonst bejaghen
Neemt my in u behaghen
Schoon jonckvrou reyn
V Min ick Lieff alleyn.

Want soo ghy blijft alleyne
Wat salt u Lieff certeyne
Doch baten suyver reyne
En fier Maechdeken schoone
Laet ons leven ghemeyne
O oversoeten greyne
Op dat in Minnens treyne
Ick u met Lieffde croone
Dus aldersoetste jeucht
In Lieffden my verheucht

Waert ghy my toegheveucht
Door eere in reyn deucht
Soo soud' om vreuchts verpachten
V naken gheen quae nachten
Maer vrolijck van ghedachten
Rusten by my
Die u trou dienaer sy.

Ghedenckt oock Lieff ghepresen
Als ghy versuft sult wesen
Tot ouderdom gheresen
Wien ghy u noot sout claghen
Daerom segh ick mits desen
Laet my niet zijn verknesen
Vyt Lieffden sonder vresen
Neemt my in u behaghen
Lijt dan dat Lieffde groeyt
Dewijl den boom noch bloeyt
Mijn jonste niet verfoeyt
Maer u tot mijwaerts spoeyt
Op dat doort soet ghelucken
V Bloem mach yemant plucken
Die sonder te verdrucken
V Mint minioot
Vyt Lieffden totter doot.

Prince.
Prinslijcke Bloem verheven
V vreuchdich jonghe leven
Niet comen laet tot sneven
En droeffelijck bederven
Volcht mijnen raet nu even
Doort vriendelijck aencleven
D'eerbaerheyt comt beneven
Om vreuchden te verwerven
Midts tsoet vermaken siet
Jonck vrou reyn Lieffde biet
Wilt doch een jongman niet
Nu laten int verdriet
Maer wilt hem eer bewijsen
Soo salmen u dan prijsen
Als een die vreucht doet rijsen
By zijn schoon Lieff
Die u in deucht verhieff.

FINIS.

Bruyloft Liedeken
Op de Voyse. Schoon bloemken jent seer excellent.

VVat gaeter boven vreucht
En oversoet gheneucht
In het Lieffelijck paeren
Mijn herte is verheucht
Om dat de jonghe jeucht
In eeren en in deucht
Soo vriendelijck vergaren.

Vaert wech druck fantasij
Mijn hert is vrolijck bly
Mijn blijtschap moet ick uyten
Om dese schoonste vry
Die hier sit nevens my
Moet ick sonder party
Het vrolijck hart ontsluyten.

Ick brengt de Liefste schoon
En hoop dat u persoon
Hier mede is te vreden
Reyn beeldetgen ydoon
Schoonst onder shemels troon
Laet hooren uwen toon
Singt ons een deuntgen mede.

Vro vro gheselschap al
Vergaert int soete dal
Daer vreucht wort bedreven
Door het blijde gheschal
Soo hout u doch wat mal
Tis tsoetste datmen sal
Een soentgen omme gheven.

Prince.
Heer Bruydegom eenpaer
Met uwe Bruyt eerbaer
Den Heer wil by u woonen
Ons me die comen naer
Om te wesen Maer of Vaer
Tsy dit oft t'naeste jaer
Soo dat den tijt sal toonen.

FINIS.

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Era dy Mayo, &c.
Ghelijck de schoone
En helder Son aen d'hoochte schijnt

Iae aenden throone
Op climmet ende tonder dwynt
S'ghelijcx licht met bescheyt
Mijns Lieffkens Lieff claerheyt.

Aurora claere
Soo helderlijcken niet en rijst
Als een eerbaere
Reyn Nimphe / die mijn herte prijst
En als den dagheraet
In d'morghenstont opstaet.

In Ida reyne
Vermaeckt haer dees soet ghemaniert
Gaet ter Fonteyne
Daer sy thayr vlecht en fraey verciert
Na sulck ghewenste lust
Sy haer int groene rust.

Phœbus verheven
Hoe glinsterich dat straelt zijn licht
Mijn schoonst int leven
Noch claerder brandet haer ghesicht
In my / wie vreucht gheschiet
Die haer Lieff aenschijn siet.

Musijcklijck eele
Gaet dees Goddinnes helder clanck
Gheen Nimphes keele
Voortbrenghen conde soeter sanck
Als d'eenichste vriendin
En voedtster vande Min.

Comt en wilt laven
Ghy Caliopes Suster waert
Iont my de gaven
Waerin ghy rijcklijck zijt vermaert
Laeft my met twater reyn
Wt u Syreens Fonteyn.

Ghy Camne schoone
Zijt d'eenichste vermaeck in vreucht
Mijns levens croone
Schenck ick u tot een out gheheucht
Met mijn lijff ende bloet
V Liefsten wille doet.

Als ghy gaet jaghen
Eer Lucifer te ruste treckt
Int crieck vant daghen
Word ick ras wten slaep gheweckt
Tschijnt ick oock jaech quansuys
Met u / al ben ick thuys.

Dies onderlinghen

Met deminueerlijck gheclem
Hoor ick dan singhen
V Lieff en Amoureuse stem
Die deur t'aenhoor my dwingt
Dat hart en ziel ontspringt.

Prince.
T' Princelijck peysen
Brengt dese vreucht int openbaer
Thien dubbelt reysen
Dan alle mijn ghenuchte waer
Wanneer op yeder pas.
Mijn lichaem by u was.

FINIS.

Mey-Liedeken:
Op de Voyse. Wie clopt daer aen mijn deurtgen.
Avrora met behaghen
De velden dorstich laeft
Als sy beghint te daghen
Al eer dat Phœbus draeft
Met Sol hittich begaeft.

Flora gaet me ontluycken
Deur Apollos bestier
Haer bloemkens Liefflijck ruycken
Hierin scheppen playsier
Pomonaes Maechden fier.

Tellus Goddin verheven
Der vruchten int ghemeyn
Tgheen dor was / doet sy gheven
Schoon cleeding groen en reyn
Int lustich Nimphen pleyn.

De Nimphes en Najaden
Hierin zijn seer verheucht
Mits dat om lusts versaden
De oversoete jeucht
Int groen te saem haer veucht.

Met Hymen vol ghenuchten
Het Maechdelieffken groeyt
Laet varen sorgh en duchten
Eer datmen t'loofgen snoeyt
Dat meest in Lieffden bloeyt

Schoon bloemkens int betooghen
Becoren het ghesicht
So doen de schoon bruyn ooghen
Twelck Lieffkens twee wel sticht
Daer schaemt Lieffd' onderricht.

Prince.
Princelijcke Princessen
Wt slevens jonste draecht
Faveur als reyn Matressen
Vyt tsherten gront ghewaecht
Reyn Lieffd' diet u behaecht.

FINIS.

De Nimphes die den Mey vercieren
Croontmen met groen Lauvverieren.

Een nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Van het Engels schoenlapperken, &c.
Venus Minnende Goddin
Blust den brant der Minnen
Die Cupido na uwen sin
My schoot int herte binnen
Om een die ick draech Lieffde soet
Maer die acht op mijn karmen // siet
Acharmen // niet
Dat my nu treuren doet.

Cupido had ick dit ghedacht
Dat ghijt my dus sout loonen
Ick had my wel te recht ghewacht
V Moeder dienst te toonen
Maer lacy neen tis nu te laet
Dies blijf ick in doleuren // staen
Iae treuren // gaen
Moet ick schier desperaet.

O Phœbus uwen wagen schoon
Met zijn vierighe Stralen
Heel hittich brant na out ghewoon
Helaes ick cant verhalen

Hoe my den brant der Lieffden steeckt
Dies moet ick vierich blaken // nu
Vreucht staken // schu
Soo dat schier therte breeckt.

Liefste die my doet torment
Het lijden wilt versachten
Mijn groote Lieffd' is u bekent
Hoewel ghij t niet wilt achten
Schoon Liefste licht de sware pijn
Comt my met troost beneven // seer
V gheven // d'eer
Sal ick tot elck termijn.

Prince.
Vaert wel Princes der eerbaerheyt
Iuno seer hooch verheven
Op u alleen mijn hopen leyt
Dat ghy my troost sult gheven
Dat ick met u dochter eerbaer
Noch leven sal in deuchden // vry
Met vreuchden // bly
Als een soet Liefflijck paer.

FINIS.

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Den Mey die ons de groente gheeft, &c.
Den sin doet wel dat therte moet
Hem buyten gaen vermeyden
Vintmen dan tgeen quellagie doet
Men can daer nood' van scheyden.

Int wout en dicht gheboomde wout
Soud' ick my gaen vermaken
De fantasy wert menichfout
Die qualijck was te staken.

Doen vant ick in dit nare bos
Een Duyff voor alle saken
Daer ick schoot menichmael na los
Maer cost die niet geraken.

Den tijt heb ick met lust verbeyt
Int volghen door verlanghen

Tot dat ick vanden wech verleyt
Was / en bynae ghevanghen.

Doen ick nu was by nae verdwaelt
Docht my na t'recht betooghen
Oft niet de Goddin onghefaelt
Venus soud wesen moghen.

Want doch twee Duyfkens welghepaert
Die Lieffelijck treckbecken
Te gader van ghelijcken aert
Vrou Venus waghen trecken.

Doen heeft quellagie thert en sin
Noch hoogher opghetoghen
Dat ick so ick volchde de Min
Noch werden soud' bedroghen.

Bedriecht my dan de Minne loos
Door hare boose crachten
Soo sal ick Venus oock altoos
Seer schandelijck verachten.

Dan trouwe Lieffde levet noch
Dees doet my wel ghewinnen
Een Maget reyn sonder bedroch
Ten spijt van valse Minnen.

Oorlof ghy Lieffde deuchtsaemlijck
Die eerbaer Lieffgens reyne
Vergaeren doet int Minnen rijck
Die croon spant ghy alleyne.

FINIS.

Ballade.
Hoe menich isser wel verleyt
Door loose Minne dicht ghebreyt
Ghelijck het net, met Lieffd' ghehangen
Daer Venus selfs wert in ghevanghen
Dus hy die meent te wesen vry
De eerst in Lieffd' ghevanghen sy.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   A couple of lovers in a landscape; the man rests his hand on the hip of the woman

   Back to top ↑

   Comments

   commentary