← Content: PreviousContent: Next →

Gelijck den Dou t'groen velt besproeyt also mijn liefd' door Liefs vocht groeijt [2]


cl1613002pict

Back to top ↑
2. EMBLEMATA.
Den Bouman bout zijn hoff off tuyn
Het vvilt beloopet Berch en Duyn
Den Ackerman om teelen zaeyt
Op Hop' dat hijt met Lieffden maeyt
Alsoo een jong bequaemlijck mensch
Strect menichvverven zijnen vvensch
Tgemoet de sinnen vraget raet
Inbeelt sich selven gantsch gheen quaet
Als hy de eenichste beleeft
Maer vriend'lijck in zijn armen heeft
Om met haer nae het Duyn te gaen
Een goet ghenoegen can niet schaen.

Gelijck den Dou t' groen velt besproeÿt
also mijn liefd' door Liefs vocht groeijt

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Wie clopter aen mijn deurken.
Het hopen ende duchten
Brengt yemant quelling aen
Die om reyn Lieffde suchten
So menich droeven traen
Niet eeuwich en vergaen.

Ghy vercoren Najade
Voecht u tot lieffd' ghemeen
Voor sulcke schoon weldade
Sal ick u dancken reen
Maer ghy blijft hart als steen.

Ghingt ghy my Lieffde tooghen
Als ick u waertste draech
Soo vant ick niet bedrooghen
My selven even staech
Met sulck een droeve plaech

Nu can ick ondervinden
Hoe dat Fortuna keert
Met al AEolus Winden
Onsacht word' ick gheleert
Door pijne die vermeert.

Och of mijns Lieffs ghedachten
Halff strecten als de mijn
In malcandren te achten
Soo werde Medecijn
Inwendich gheen fenijn.

Hoe can thert onderlinghen
Dat van Lieffd' ouervloeyt
Hemselven doch bedwinghen
Beletten dat eens bloeyt
Tgheen door de Lieffde groeyt.

In Hope / ducht en sorghen
Claech ick dit lijden groot
Al leydt reyn Lieffd' verborghen
Sy sal noch bloeyen root
Ofts wt der aerden sproot.

Ach door het lang vertoeven
Een flauwe hert verhart
Hoe mach ick so bedroeven
Myselven / aendoen smart
Int eynt het beter wart.

Princes die buyten hopen
My dees vercleyning doet
Elck hout zijn schoonste open
Want menich schijnt wel vroet
Die dat beclagen moet.

FINIS.

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de voyse. Si cest pour mon pucellage.
Eerbaer Lieffde doet beminnen
D'Herder een schoon Harderin
Deur t'becoren vanden sin
Dat d'een dander niet can winnen
Doet Invidia seer quaet
Door het vals gezaeyde zaet.

Nochtans sal ick Liefde draghen
Tsy wiet sy / die sulcx benijt
Al doen nu veel haters vlijt
Om reyn Lieffde te verjaghen
Eenen trouwen schat hy vint
Die zijn haters overwint.

Doch wie reden can ghescheyden
Vande loose tonghen vals
Sal om weynich quaet gheschals
Hem soo laten niet verleyden
Dat hy waer by lieffd' bestaet
Sal verkeeren in een haet.

Twee die reyn als soetelieven
Zijn ghestadich in haer doen
Sullen vande Lieffde groen
Niemant averechts voortbrieven.
Tvreucht gheschiet int clauerdal
Van sulck men niet smaden sal.

Want waer dese accorderen
Met Lieffds snaren op een toon
Wercken sy hunselfs goet loon
Lieffd' crijcht wederlieffds begeeren
En des fackels heeten brant
Vast verbint den echten bant.

T' soetst een Harder can ghejaghen
Is een Rhee of schoone Hin
Ia een Ionghe Harderin
Waerna strecket zijn behaghen
D'Iager jaecht int bosch met pijn
Maer soeckt altoos na het zijn.

Prince.
Princelijcke Harderinnen
Staet een harder na u eer
Lieffde wilt hem toonen weer
Laet om achterclap gheen minnen.
Tquaet en blijft niet ongheloont
Reyne lieffd' hemselven croont.

FINIS.

Cruys-dicht.
In Venus lusthof ist goet jaghen
Alsmen zijn ghenoeghen siet
Lieffd' sal over Lieffd niet claghen
Als yeder een zijn wil gheschiedt.

Nieu Amoureus Liedeken:
Op de Voyse. Era die majo, &c.
O Brant van binnen
Die my soo bitterlijck uytbreeckt
Venus der Minnen
Waerom ist dat ghy tvier aensteeckt
Siet doch mijn jonckheyt an
Die sulcx niet lijden can.

Swaer droeflijck lijden
T'ontijden heb ick u ghekent
Eerst wast verblijden
Een strijden werdet inden ent
In plaets te zijn verschoont
Ick treurich wert gheloont.

Tghesicht der ooghen
Dat voor mijn aenschijn heeft gheblaeckt
Heeft my bedrooghen
Het hert ghequetst en soo gheraeckt
Dat door tghesichts claerheyt
Ick deerlijck ben verleyt.

V ooghen vierich
O Ameraudich reyne dier
Doen onmanierich
Ontsteken dit onlijdich vier
Dat eerst began door lust
Nu qualijck wort gheblust.

Ghy snelle stralen
Van Phœbus hemels gulden licht
Condt soo niet dalen
Als mijns lieffs stuer en wreet ghesicht
Tgheen eerstmael smaeckten soet
Brengt nu een tranen vloet.

Peerle van Vrouvven
Hoe crenckt ghy dus u dienaer teer
Denckt oock voltrouwen
Dat ghy verliesen cunt u eer
Alsmen sal segghen bloot
Ghy zijt d'oorsaeck mijns doot.

Prince.
Vaert wel o schoone

Int goede neemt dat ick u wensch
Denckt u persoone
Dat ghy me zijt een sterflijck mensch
Die oock een loon aencleeft
Als ghy u dienaer gheeft.

FINIS.

Ballade.
Immers waer het vvel te wenschen
Dat Lieffd' int secreet ghesaeyt
Openbaerlijck werdt ghemaeyt
Dan soud by de sterflijck menschen
Gheen alsulck verborghen quaet
Oock voortbrenghen gheenen haet
Maer by veel deuchtsaem persoonen
Soud de eersaem Lieffde bly
Vriendelijcken stadich vvoonen
Die nu verd' te soecken sy.

FINIS.

SONNET.
VVie in dees Lust-hoff sich, vermeydet met aendacht
Vint een volmaeckte vreucht, tot zijnes lusts versaden
Ia veel byweghen om, te raken tot Lieffds paden
Door soete sangen die Syrenen stemme bracht.

De Liedren op hun maet, ghy vindet soo ick acht
Die doch Orpheus niet, in alles sal versmaden
Oft de Soylisten al, onvvetende sulcx daden
Trect u dat doch niet aen, vvant tis int out gheslacht.

Wie selver niet, oft yet, de Redenrijck beminnen
By tgoede garen me, als valsche spinnen spinnen
Een yeder blijcken laet, zijn schimpelijcken aert.

Niet dat van ijeder een, het best ick meen te winnen
Wie tracht na ouderdom, moet vande jeucht beginnen
Dus d'redē ondersoeckt, die Liefflijck staet verclaert.

FINIS.

Bedenckt u t'is tijt.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   A couple of lovers strolling in a dune landscape; the man has put his arm around the waist of the woman

   Back to top ↑

   Comments

   commentary