Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Captis oculis, capitur bellua. [9]


beeld009

Back to top ↑
[blanco]
Verwonnen oog, begonnen min.
Ghy sult den fellen leeu wegh leyden als ghevanghen,
Vermeestert maer sijn oog. Soo eens de soete wanghen
Van eenich aerdich Dier ontstellen u ghesicht,
Siet! van een dapper man, vervaldy tot een wicht,
Al treets' u op den neck, ghy sult haer trots verdraghen;
Al crijghtse vremde buyen, ghy noemtet soete vlaghen:
Int corte, ghy die waert een leeu, zijt mack en tam;
Sy leyt u metter hant, niet anders als een lam.
[blanco]
Is 't oogh verrast, 't beest is in last.
Soo ghy den fellen leeu en sijne cracht wilt dwinghen,
'Tis dienstich, voor het eerst, sijn ooghen te bespringhen:
Want soo ghy maer een cleet hem werpen cont om 't hooft,
Ghy sult den leeu van cracht en wreetheyt sien berooft.
Wanneer men slaet int velt, men siet de helden pooghen
Om eerst ghewelt te doen aen hun vyanden ooghen:
Want die in sulck gheval het oog verwinnen can,
Door eenich oorloochs-treck, verwint wel licht den man.
[blanco]
MATH. 6. 23.
Indien u ooghe boos is, soo sal u gheheele lichaem duyster wesen.
T'is met de Leeu ghedaen, soo ghy maer cont ghewinnen
Het ooghe vande Beest. Den Duyvel dwingt ons sinnen,
Wint hy maer ons ghesicht: de stadt is vol van moort,
Indien des vyandts heyr wort meester vande poort.
T'ooch is der sonden deur; door t'ooch comt inghestreken,
Nijt, Eer-sucht, Vuyle lust, en duysent quae gebreken:
Dus yder die met ernst zijn gheest opstijcht om hooch,
Van ydelheydt te sien bewaer zijn dertel ooch.


Back to top ↑

Sources and parallels