Daniël Heinsius, Quaeris quid sit Amor (c. 1601)

Table of contents ↑

← Content: Previous

Noctua ut in tumulis, super utque cadavera bubo [24]


picH2a

Back to top ↑
24. Noctua ut in tumulis, super ut’que cadavera Bubo.translationtranslation
Ick ben een levend’ lijck/ nu dinck ick eerst om minnen
Als ander houden op/ zoo gae ick maer beginnen/
De doot is voor de poort/ de minne woont int hert
Ick smaeck noch voor mijn doot de liefelicke smert/
De doodt end’ ic zijn een/ nu dinck ick om te leven:
Mijn leven dat beghint/ alst my wilt gaen begheven.
Het comt oft vroech oft laet/ ick vreesde Voor de doot.
En cryghe voor mijn graff mijns alderliefste schoot. translation

Noctua ut in tumulis, super utque cadavera bubo
Talis erit: Virgo nubere parce seni. translationtranslationBack to top ↑

Translations

Als een nachtuil in de graven en een oehoe boven de kadavers.
As a nightowl in burial chambers and an eagle owl over dead bodies.
Ik ben een levend lijk en denk nu pas aan beminnen. Als anderen ophouden, moet ik nog beginnen. De dood staat voor de poort, de liefde woont in het hart. Ik proef nog voor mijn dood de liefelijke smart. De dood en ik zijn verenigd, nu denk ik pas aan het leven. Mijn leven begint als het mij wil gaan verlaten. Het komt vroeg of laat: ik vreesde voor de dood en krijg nu als graf de schoot van mijn allerliefste.
Als een nachtuil in de graven en een oehoe boven de kadavers,
zo zal zij zijn. Meisje trouw niet met een oude man.
As a nightowl in burial chambers and an eagle owl over dead bodies,
thus she will be. Girl, do not marry an old man.

Back to top ↑

Sources and parallels