Daniël Heinsius, Quaeris quid sit Amor (c. 1601)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ni mesme la mort [17]


picF3a

Back to top ↑
17. Ni mesme la mort.translationtranslation
Het een is gantsch vergaen/ het ander staet noch schoone/
End’ spreyt zijn rancken uyt zeer rijckelijck ten toone/
Altijdt zijnd’ even groen/ zoo gaet het oock met dy
O VENVS lieflijck kindt/ die altijt woont in my.
De doot neemt wech den mensch’ maer laet de liefde leven/
Zy wordt noch door den doodt/ noch door den tijdt Verdreven.
Zy blijft alst al vergaet/ zy bloeyt oock in den noot/
De doodt Verwint het al/ maar VENVS oock de doodt. translation

Nec platani lethum vitem, nec tollet amorem
Nostrum, quæ tollit cætera, summa dies. translationtranslationBack to top ↑

Translations

Zelfs de dood niet.
Not even death.
De ene is helemaal vergaan, de ander laat nog prachtig zijn altijd even groene takken zien. Zo gaat het ook met jou, Venus' liefelijke kind, dat altijd in mij woont. De dood neemt de mens weg, maar laat de liefde leven. De liefde wordt door de dood noch door de tijd verdreven, maar blijft als alles vergaat. Zij bloeit ook in tijden van nood. De dood overwint alles, maar Venus overwint ook de dood.
De dood neemt de wijnrank niet weg van de plataan, en zo neemt
de laatste dag, die al het andere wegneemt, onze liefde niet weg.
Death does not take away the vine from the plane-tree, and thus
the last day, that takes away everything else, will not take away our love.

Back to top ↑

Sources and parallels