Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amoris felicitas [51]


v161551pict

Back to top ↑
AMORIS FELICITAS.translationtranslation
Hieron. epist.ad Demetr.
Felix conscientia illa & beata virginitas, in cuius
corde præter amorem Christi qui est sapientia, casti -
tas, patientia, atque iustitia, cæteræque virtutes, nullus
alius versatur amor, nec ad recordationem hominis
aliquando suspirat, nec videre desiderat.translationtranslation[Hieronymus, Epistolae, epist/sect/plv/plp. 130/19/22/1123]

August. in confession.
Beatus qui te, Domine, amat, & amicum in te, &
inimicum propter te; solus enim nullum charum amit-
tit, cui omnes in illo chari sunt, qui non amittitur.translationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 4/9/14/32/699]

Ibidem.
Non est aliquid Domine tua charitate blandius,
nec amatur quicquam salubrius, quàm illa præ cunctis
formosa, &luminosa veritas tua.translationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 2/6/13/32/680]

Dichoso aquel que Dios ama,
Porque tener charidad
Es suma felicidad. translation

Alsulcke ziel gheluckich is
En sulcken mensch van herten reyne,
De welcke gheen beweghenis
En crijght, dan door Godts liefd’alleyne,
Die wijsheydt is, en ware deucht:
Want die noch sucht in sijn ghedachten
Na eenich mensch, of s’weerelts vreucht,
En machmen niet gheluckich achten.

Quand quittans ce qui est des hommes
Nous n’auons l’amour que des cieux,
c’Est à ceste heure que nous sommes
Vrayement amoureux & heureux.
Car tant qu’il y reste l’idée
De quelque chose de terrien,
d’Autant nostre ame est retardée
Du goust de son souuerain bien. translationBack to top ↑

Translations

Het geluk van de liefde.
The happiness of love
Gelukkig is het geweten en welzalig de ongereptheid van degene in wiens hart geen andere liefde huist naast de liefde van Christus die de wijsheid, de kuisheid, het geduld, de rechtvaardigheid en de overige deugden is, èn van degene die nooit naar de herinnering van een mens smacht of verlangt hem te zien.
Happy is his conscience and blessed his virginity in whose heart no other love resides but the love of Christ, that is wisdom, chastity, endurance, justice, and the other virtues, and does not at any moment sigh in remembrance of man, nor longs to see him.
Gelukkig degene die u, Heer, liefheeft en zijn vriend in u en zijn vijand omwille van u. Want de enige die nooit een dierbaar wezen verliest is de mens, aan wie allen dierbaar zijn in Hem die niet verloren gaat.
Blessed is he who loves you, Lord, and loves a friend in you and an enemy because of you. For he alone loses no one dear to him, to whom all are dear in Him, who is not lost.
Er is, Heer, niets tederders dan uw liefde, en geen liefde is heilzamer dan die tot uw waarheid, wier schoonheid en luister alles overtreffen.
There is nothing lovelier, my Lord, than your love, and there is nothing that is more wholesome to love than that truth of Yours which is beautiful and shining above everything else.
Welzalig wie God liefheeft, want van Hem liefde krijgen is het hoogste geluk.
Wanneer we het stoffelijke achter ons laten en slechts de liefde van de hemel hebben, dan zijn we waarlijk vol liefde en gelukkig. Want in de mate waarin de gedachte aan iets aards in de ziel blijft, zozeer wordt zij ook belemmerd te genieten van haar hoogste goed.

Back to top ↑

Sources and parallels