Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Quid non sentit amor. [42]


beeld042

Back to top ↑
[blanco]
Al wat mint, wonder versint.
Ick was met Roosemont onlangs gaen wand'len buyten,
Men hadd' tot ons vermaeck aldaer ghebracht twee luyten.
Ick stelde dees op die, en leyd' een stroo op d'een,
So haest den thoon geleeck het stroo dat spranck daer heen.
Siet, Roosemont, aldus roert ghy my sonder raecken,
En treckt my sonder hant: eer ghy my cont ghenaecken
Soo werd' ick u ghewaer. Die Venus eens crijght vast,
Merckt, dat hy niet en siet: voelt, dat hy niet tast.
1 Waer door dese beweginghe veroorsaeckt wert leest by Cardanum int 8. boeck de subtilit.
[blanco]
Bly metten blijden.
Een welghestelde luyt wert, als met vreucht, bewoghen,
Wanneer een ander snaer soo hooch wert op-ghetoghen,
Als hare snaren zijn. Wert yemant, soo als ghy,
Verciert met goet off eer; weest met u naesten bly:
En, sijdy recht van aert, wilt tot u wel ghenoeghen,
Wanneer't is tijt en stont, behulpsaem handen voeghen;
Oock dikwils dees off die, van selfs, u dienst aenbiet.
Fy blyschap! die ontstaet uyt ander lien verdriet.
[blanco]
PSALM 16. 11.
Ghy doet my cont den wech ten leven, voor u is vreuchde de volheyt, ende lieffelijck wesen tot uwer rechter-handt eeuwichlijck.
Men siet de snaer van selfs, en niet gheraect, beweghen,
Om dat een soete lucht ontrent haer comt ghesegen,
Een lucht, die op haer past, verholen en bedeckt,
Die van een ander plaets onsienlijck tot haer treckt.
Een heymelijck verstant, door een verborghen ader,
Heeft in der vromen hert ons aller herten Vader;
O wonderbare vreucht! al is den mont als stom,
T'hert juycht van enckel lust, en niemant weet waerom.


Back to top ↑

Sources and parallels