Daniël Heinsius, Emblemata amatoria (1607/8)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Te stante virebo [14]


picE4a

Back to top ↑
14. Te stante virebo.translationtranslation
Haer leven is het mijn/ mijn blijtschap moetse geven/
Haer vreuchden zijn de mijn/ een ziele doet twee leven.
Als ick maer eens den dau/ den dau van hare jeucht
Mach voelen op mijn hert/ soo word’ ick gantsch verheucht.
O dat zy maer en wou de cracht van haere straelen
Tot op den diepen grondt mijns herten laeten daelen.
Mijn leven dat ick voer/ en heb ick maer tot pandt/
Die ick vercoren hebb’ die draeght my in haer handt. translation

Ut virides edere, durat dum Pyramis, errant,
Sic mihi te stabit stante, virente viror. translationtranslationBack to top ↑

Translations

Als jij staat, bloei ik.
When you stand I flourish.
Haar leven is het mijne, van haar moet mijn blijdschap komen. Haar vreugde is ook de mijne. Een ziel doet ons beiden leven. Het zou me verheugen als ik eens de dauw van haar jeugd op mijn hart zou mogen voelen. Als ze maar de kracht van haar stralen tot diep in mijn hart zou willen laten doordringen. Mijn leven heb ik slechts als onderpand, zij die ik heb uitgekozen draagt mij in haar hand.
Zoals klimop fris slingert rond een obelisk zolang die rechtop staat,
zo staat mijn kracht als jij fier staat.
Just as green ivy entwines an obelisk as long as it remains standing,
thus my strenght stands as long as you stand upright.

Back to top ↑

Sources and parallels