Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Nil, nisi mota. [2]


beeld002

Back to top ↑
Niet, sonder vraghen.
Ghy wenstet wel een lief, en seght, ghy wout wel trouwen;
Maer latet voorts daer by, en gaet soo henen douwen,
Hoe? meyndy, Ian-treet-sacht, dat sonder slach off stoot
U eenich aerdich Dier, sal vallen inden schoot?
'Tis raes: maer soo ghy wilt vrou Echo hooren quelen,
En staet niet slecht en siet; maer roept met luyder kelen,
Soo sals' u doen bescheet. Siet, Floor, een zeeusche maeght
En comt niet onghenoot, en gheeft niet onghevraeght.

[blanco]
Vraghende moeder, clapachtich kint.
De tegen-spraeck des wouts, die door de lucht coomt sweven,
Is niet ghewoon van selfs een woort van haer te gheven;
Maer coomter, dees of gheen, die dit ghedrocht wat vraeght,
Stracx maecktet een gheral, daer bergh en dal af waeght.
Soo wie tot spreken verght of clappers, of clappeyen,
Die opent haer den mont, en leertse breet gaen weyen:
Quay tonghen gaen alleen, daer haer ghesnar is lief:
'tAenhooren broet gheclap, 'taenhouden voet den dief.
[blanco]
LUC. 11. 9.
Bidt en u sal ghegeven werden, soeckt en ghy sult vinden, clopt en u sal op-ghedaen worden.
Wilt ghy des Bosch-Goddins vrou Echoos stem verwecken?
En van haer zijn gehoort, en Antwoort van haer trecken?
En veeselt niet daer heen, maer maect een hel geclanck,
Soo suldy, door het Wout, vernemen haren sanck.
Die wenst te zijn verhoort, moet hart en stem verheffen:
Gheen flau Ghebedt en can tot aen den Hemel treffen,
Niet climter op tot God, dat maer wast inden mont:
Soo wie dan bidden wil, die bidd' uyt s'hartsen gront.