Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Sollicitus est [99]


su1724099pict

Back to top ↑
LIV.
Zy is bekommert.

LEer my uw wetten wel verstaen;
Leer my de beste wegen gaen.
Want, schoon geen wanhoop my beknelt,
Of zelfs geen angst myn zinnen quelt,
Als waer' myn hart niet recht voor U;
Nogh vinde ik dat myn liefde, schuw
Van overyling, zich mistrout:
Zy vreest wel niet, maer wil niet stout
Te werk gaen zonder uwen raet,
Myn Lief, myn hulp, myn toeverlaet.
Gy opende de levens baen
In deze goddelyke blâen.
Hier zie ik wat my nogh ontbreekt.
Hier luister ik wanneer Gy spreekt.
Hier antwoort Gy wanneer ik vraeg.
Hier troost Gy my wanneer ik klaeg
Van onvolmaektheit, of van schult,
Van zwakheit of van ongedult.
Dit woort is 't oogh van myn verstant,
De wegh naer 't eeuwigh vaderlant.
Wat heeft dit woort door zyne kracht
Al zielen tot het heil gebracht
Waer naer ik streve! ei help my streven:
Dit woort is geest en kracht en leven.Sollicitus est.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: