Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Una in sede morantur Pax & amor [74]


su1724074pict

Back to top ↑
XXIX.
Liefde en Vreede zyn gezellinnen.

DE Liefde en Vrêe vereenen hant aen hant:
D'olyf groeit waer de palmboom wordt geplant;
De rust beschaduwt beide,
Op dat de twist verscheide.
De min teelt vrêe, de vrêe volmaekt de min.
Twee harten saem gehecht door eenen zin
Den godtsdienst toegeheiligt,
Zyn door Godt zelf geveiligt.
Want die volmaekte en onuitputbre Bron
Der Liefde laeft haer beide: eenzelve Zon
Doorkoestert d'eene als d'ander;
Zy smelten in elkander.
Geen schyndeucht kleedt haer zeden met vernis
Van heiligheit; de gangen gaen gewis.
't Is alles openhartigh.
Geen tegenspoet valt smartigh.
Dit vriendlyk paer, door 's Hoogsten hant getrout,
Krygt van Godts Geest zyn daeglyksch onderhoudt.
't Geen 't hier niet kan genaken
Zal d'eeuwigheit volmaken.Una in sede morantur Pax & amor.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: