← Content: PreviousContent: Next →

Aan de juffrouws


Back to top ↑
Aan de Juffrouws.
Beleefde Zielen, Beleefde Zielen : Lieve wezentjes
 
Vergeef het bidde ik
my, dat ik U E. zoo vryborstig derf toe spreken
,
op verzekeringe dat het als op mijn
rechter knie voor het geweyde
Altaar uwer
schoot zittende, met de grootste ootmoedigheyt
1
desweerelts geschiet.

Toen ik, naar 't slissen des fellen Oorelogs,
van
Brit en Batavier, den grooten Poët,
J. Antonides, de Vrede zoo loffelijk
hoor
den trompetten2, ontvonkten mijn hart
zoodanig, dat ik stoutmoedig voornam, eens te
onderstaan
,3of ik mede het helden-spoor zou
kunnen opdraven:4 Maar de achterdocht5trok
my zachjes by de
mou, en zeyde: Wat waant gy
nu, dwaze? dat het zierelijker
6 zy, Mars den
bepluymden helm op te zetten, als de schone
Venus, met
een geschakeerde7roze-krans te
kronen? Acht gy dat het bloed op 't
gladde
harnas gespat aangenamer te beschouwen is,
als daar het op
der Graatsien8wangen, zoo
flaautjes door het blanke vel heene
gloeit, niet
anders, als wanneer de Zon, door het roode
kerk-glas
schijnende, de witte muur bepurpert?
Meent gy dat het uw gedachten vermaakelij-
ker zoude zijn, dat zy door krijg en moort

gingen
weyden, als dat zy haar achter
de gordijnen der liefde verlustigen
? Behalven
dit neemt gy zoo swaar een stuk voor
,9 als den
vermeetelen Faëton, die van den allerhoogsten10
geblixemt, zijn verwaantheydt te laat be-
klaagden. Laat het u genoeg zijn, de vrolike
Amstel-Nimphjes een Lier-dicht
11toe te zin-
gen: hachelijk wie
12van haar allen, door uw
klagende minne-zangen bewogen, u de bloem
haarer jeugt op-offert
.

Ik my gezeggen latende, stond af van mijn
al te groot voornemen; en bevlytigden my
voortaan, om U E. ô allerschoonste
voorwerp-
zels
13der aarden, mijne liefde en min-lovende
Zangen toe te zingen; smeekende, dat gyse my met
U E. geest-vleyende stemmen weder toe
kaatst: dit gebeurende, verzeker ik my van
een verleydende Echo
; veel schoonder dan de
moeder stem
;14waar voor ik my altijd verplicht
zal achten, om te zijn
 
Brave Juffrouws,
 
U E: allerminste Dienaar,
 
Joan Luykens.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary

    Back to top ↑

    Notes

    1
    ootmoedigheyt : nederigheid, bescheidenheid
    2
    't slissen ... trompetten : na de Vrede van Breda in 1667, het einde van de Tweede Engelse Oorlog, schreef Antonides van der Goes een lofdicht op de vrede, Bellone aen bant.
    3
    onderstaan : beproeven
    4
    het helden-spoor ... opdraven : een heldendicht zou kunnen schrijven
    5
    achterdocht : beter inzicht
    6
    zierelijker : fraaier
    7
    geschakeerde : veelkleurige
    8
    Graatsien : Gratiën, de drie metgezellinnen van Venus
    9
    neemt.... voor : heb je een even gewaagde onderneming in de zin
    10
    allerhoogsten : Jupiter, die Phaëthon neerbliksemde toen die met de zonnewagen, die hij een dag mocht besturen, de aarde dreigde te verbranden; Phaëthons zonnewagen is een bekend beeld van hoogmoed en mogelijk een verwijzing naar het drukkersmerk van Jacobus Wagenaar op de titelpagina.
    11
    Lier-dicht : lyrisch gedicht - toespeling op de naam van de bundel
    12
    hachelijk wie : misschien dat iemand
    13
    voorwerpzels : objecten
    14
    moeder stem : de oorspronkelijke stem, namelijk Luykens gedicht