← Content: PreviousContent: Next →

Den heere Joan Antonides


Back to top ↑
Den heere Joan Antonides.
Groote Geest,
 
DE wijsheydt, die uyt het eedel
verstand stralende, op uw voor-
hooft flikkert, verzekert, dewijl1
zy van ouds een moeder der
beleeftheydt2 is, my van U E.
edelmoedigen aart. Een edelmoedige ziel,
de geringste verdiensten en gaven zoo wel
en zoo hoog, als d'allergrootste in dank
aannemende, laat zien dat hy een vonkjen
van zijn Schepper, den Allerhoogsten
heeft; wien den offer des armsten mensch
zoo behagelijk is, als die van den grootsten
Monarch der aerden.

Op deze kopere3 gront steunende, offer
ik U E. mijne Duyt - ze Lier vryborstig op,
opdat zy onder de bescherminge uwer na-
me, daar de wrijtende Nijt4 voor schrikt,
meer gezags en aanziens hebbe. Het is ze-
ker dat U E. geest zich meer in het horen
der Toneel en Krijgs-trompet 5 verlustige,
als in zulke laffigheden,6 maar ik vermete
my niet die aen te roeren; wiesender7
schoonder bloemen in mijn gaarden, ik
zou 'er U E. schoonder opdragen.

Het past U E. die van de heyligheen der
Zang-godinnen,8 boven andere begunstigt
zijt, met den donder-dravende9 een helden-

zang te zingen, en de namen, en lof-daden
der dapp're mannen, die hun leven ten
dienste van 't Vaderlant besteeden, onster-
felijk te maken; of het hooge Treur-toneel,
ten aanwas der burgerlijke zeeden, te stof-
feren.10 Ik zing van Liefde en Min, 11 't welk
U E. die met my in het fierste uwer jeugt
zijt, niet gans onaangenaam kan zijn. Even-
wel zoude ik, ten aanzien der geringe uyt-
werkzels,12 dit niet durven geloven: indien
zeeker een bevallige Juffrouw, door haar
meer als menscheljke stem,13 daar zy mijn
vaarzen mede op pronkten, my niet verze-
kert had, dat zy (zose14 van haars gelijk 15U E.
werden toe gezongen) niet alleen U E.
staag gespannen geest zouden strelen, maar
zoo bewegen, dat zy,16 als betovert, de dapp're
stem der klinkende krijgs Trompet, op
welks geluydt den brysenden Oorlogs-
hengst, vuyr en vlam ter neuze uyt snorre-
kende, met zijn ysere klaauwen het stof in
de wint schrapt, voor den berenden17 Burgt,
wiens hooge en vierkante Tooren de galm
weer omkaatst, dat 'er al het landtschap van
gewaagt, zoude versmaden, om haar dik-
maal in het horen van zulk een hart-roven-
de zang te gaan vermeyden.18 Neem dan, ô
braven Jongeling, mijn Offer in genaden
aan, zoo als zy U E. werdt opgedragen, van

 
E E. HEER
 
U E. Dienaar.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary

    Back to top ↑

    Notes

    1
    dewijl: omdat
    2
    beleeftheydt : fijnzinnigheid
    3
    kopere : stevige, sterke
    4
    wrijtende Nijt : verscheurende Afgunst
    5
    Toneel en Krijgs-trompet : instrumenten die de dramatische en de epische dichtkunst representeren, genres waarin Luykens generatiegenoot Antonides (1647-1684) een grote reputatie bezat.
    6
    laffigheden : flauwigheid
    7
    wiesender : groeiden er
    8
    van .... Zang-godinnen : door de heilige Muzen
    9
    met den donder-dravende : met de donderend voortvliegende (de oorlogsgod Mars)
    10
    stofferen : van toneelstukken voorzien
    11
    > Liefde en Min : geestelijke en lichamelijke liefde
    12
    ten aanzien uytwerkzels : gezien de geringe effecten
    13
    menscheljke - lees: menschelijke
    14
    zose : indien ze
    15
    van haars gelijk : door iemand als zij
    16
    zy - nl. U E. staag gespannen geest
    17
    berenden : bestormde
    18
    vermeyden : vermeien