Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Res immoderata, cupido est. [38]


beeld038

Back to top ↑
[blanco]
Altijt na meer.
U eerste wensch was 't sien, de tweede was 't ghenaken,
De derd' het spreken aen, de vierde was het raken:
Doen 't geven van een kus, wat noch? ten naesten keer
Een kus van haer 't ontfaen: en noch wout ghy wel meer.
Een minnaer by sijn lief, een jagher in de velden,
Een coopman by sijn waer, in crijgh de dapper helden,
Gaen altijt voort en voort, niet een op winst en slaept.
Al crijght den hont een stuck, hy stracx na 't ander gaept.
[blanco]
Staech na wat nieus.
Werpt aen den hont een stuck, hy salt terstont op-rapen,
En slockent in sijn lijf, en naer een ander gapen:
Hy proeft niet eens hoe't smaect, ten glijt maer door sijn keel,
Hy loert altijt na meer, al coomter noch soo veel.
Vreck, onversaed'lijck hart, wat goets doen u dijn schatten,
Mits ghy staech besich zijt om na wat nieus te vatten?
Elck die na vers ghewin gheduerich snackt, en haeckt,
Van dat ghewonnen is, niet soets met al en smaeckt.
[blanco]
IOHAN. 4. 13. ende 6. 35.
Buyten God, gheen versadinghe.
Schoon yemant aen een dog werpt veel en groote sticken,
Hy sal die, metter haest oock ongheknaut, in-slicken,
En gapen naer wat nieus, hoe veel oock datter quaem:
Want niet, dan dat hy niet en heeft, is aenghenaem.
Dewijl des menschen hart hier nerghens in can rusten,
Maer soeckt altijt wat nieus, en tracht nae versche lusten:
Laet dit ons zijn een peyl, en teyken gans ghewis,
Dat ware lust en rust hier niet te vinden is.