Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Fac sapias et liber eris. [23]


beeld023

Back to top ↑
[blanco]
Ware hier verstant, daer waer gheen bant.
Moy Brechtje speelt de beest, en Ioor laet met hem gecken:
'k En can, seyt hy, mijn sin van 't soete dier niet trecken,
Ick sieder in een geest vol aerdicheyts ghetast,
Dies ben ick aen mijn Lief met stale ketens vast.
Wel Blutten, als ghy zijt, en hebdy noyt ghevonden
Een Nar, die maer en was aen enckel stroo ghebonden.
En even-wel bleef staen, als met de boey aen 't been?
Ghy zijt, al weetjet niet, van dese gecken een.
[blanco]
Der dwaesen bant, is onverstant.
Wat rechtmen daeg'lijckx aen in landen, dorpen, steden,
Dat niet met al en sluyt! en soo ghy vraecht de reden,
Men seyt, 'tis so 'tgebruyck; en daer med' gaetet heen:
Maer wat een slecht bescheet, welck een waenbacken reen!
Moet dan een eerlijck man, niet anders als de honden,
Iuyst pissen, al waer pis eens anders wert ghevonden?
O dwaesheyt! die sich voecht naer ander luy ghebreck,
Laet, aen een enckel stroo, sich binden, als een geck.
[blanco]
GAL. 5. 13. 1.
Ghy zijt tot vryheyt gheroepen, broeders, staet dan inde vryheyt. alleenlijck dat ghy de vryheyt niet en ghe-bruyckt tot een oorsake den vleesche.
Den Gheest stijcht na de lucht, het vleesch, belast met sonden,
Roept staech, 'ken can niet op, ick ben om leech gebonden.
Ey! loomen aerden clomp ghy staet, ick siet, ghy staet
Niet anders als Claes nar ghebonden aen een draet.
Een hant vol vuyl ghewins, wat wints van ydel eeren,
Wat keeteling van lust, sal dit u hart afkeeren
Van s'hemels eeuwich rijck? hoe zijn wy dus verblint?
Wy staen als vast gheboyt, daer niet en is dat bint.